• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Albina, Wandy i Zenona
sobota, 23 czerwca 2018
Wałbrzych
03.04.2018
O G Ł O S Z E N I E

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz 450), na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn: „HIP HOP w wolnej chwili", którego realizację zaplanowano w terminie od 20 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku.

W dniu 28 marca 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wpłynęła oferta złożona przez Fundację Promocji Muzyki i Terapii GREEN z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Warszawska 58b/12.
Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl w zakładce Organizacje pozarządowe – Tryb pozakonkursowy, w Biuletynie Informacji Publicznej – Ogłoszenia
i obwieszczenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Oferta złożona przez Fundację Promocji Muzyki i Terapii GREEN spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy.

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że zgodnie z art.19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz 450), można zgłaszać uwagi dotyczące powyższej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie na formularzu załączonym do ogłoszenia na adres : Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: e.zak@um.walbrzych.pl, w terminie do dnia 10 kwietnia 2018 r.

Załącznik: 
Oferta2.2MB
Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter