• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Cypriana, Justyny i Łucji
środa, 26 września 2018
Wałbrzych
18.06.2018
O G Ł O S Z E N I E

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.z 2018 r., poz. 450 ze zm.), na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn: „V Wałbrzyskie Senioralia", którego realizację zaplanowano w terminie od 10 sierpnia 2018 roku do 15 października 2018 roku.
W dniu 14 czerwca 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Radość Życia” w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 3/8.
Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl w zakładce Organizacje pozarządowe – Tryb pozakonkursowy, w Biuletynie Informacji Publicznej – Ogłoszenia
i obwieszczenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Oferta złożona przez Stowarzyszenie „Radość Życia” w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego 3/8, spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy.
W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że zgodnie z art.19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące powyższej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie na formularzu załączonym do ogłoszenia na adres : Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: e.antonow@um.walbrzych.pl,
w terminie do dnia 25 czerwca 2018 r.

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter