Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

"Jak partycypacyjnie zarządzać zasobami miasta?"

"Jak partycypacyjnie zarządzać zasobami miasta?"

19 marca 2015r.

Wieloletni Program Współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 oraz Polityka Senioralna Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2020 to dwa dokumenty jakie powstały w ramach partnerskiego projektu „Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznej” realizowanego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Gminę Wałbrzych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Angażowanie mieszkańców w działania lokalne we współpracy z władzami miasta jest dużym wyzwaniem i szansą. Wyzwaniem ponieważ trzeba się spotykać, rozmawiać, dyskutować, a to zajmuje czas i energię. Szansą bo pojawiają się nowe pomysły, nowe osoby zaangażowane i współodpowiedzialne za realizację zadań.

Podczas konferencji „Jak partycypacyjnie zarządzać zasobami miasta”, która odbyła się 19 marca 2015 r. w Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu zaprezentowane zostały doświadczenia nad stworzeniem modelu współpracy lokalnej w obszarze prowadzenia konsultacji społecznych oraz tworzenia dokumentów lokalnych, wypracowanych podczas projektu w ścisłej współpracy liderów wałbrzyskich organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia Na Rzecz Działań Artystycznych i Społecznych O!KULTURA, Fundacji Museion, Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Sudety”, Stowarzyszenia „Radość życia”, Wałbrzyskiego Towarzystwa Oświatowego, Fundacji Wspierania Seniorów MELA im. Melanii Dobiega, Fundacji Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Feniks" oraz Rad Wspólnot Samorządowych „Nowe Miasto” i „Podgórze”.

Efektem prac są konkretne doświadczenia pokazujące o co należy zadbać we wspólnym rozwiązywaniu lokalnych problemów oraz opracowane 2 dokumenty:

- „Wieloletni program współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 – 2020.”, który definiuje kierunki współpracy organizacji pozarządowych i miasta na rzecz rozwoju samych organizacji oraz aktywizacji mieszkańców, których aktywność w Wałbrzychu jest bardzo niska. (w szczególności dotyczy osób młodych - 90% aktywnych mieszkańców w organizacjach pozarządowych to osoby powyżej 60+);

- „Polityka senioralnej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2020” , którego rolą jest określenie kierunków działań zarówno na rzecz osób starszych, ich otoczenia jak i całej społeczności, które powinny być podjęte zarówno przez samorząd gminny i jego jednostki organizacyjne oraz organizacje pozarządowe. Na potrzeby dokumentu zostały określone cztery główne obszary tematyczne tj. edukacja, profilaktyka i promocja zdrowia, aktywność społeczna oraz aktywność zawodowa.

Konferencja zorganizowana została przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Gminę Wałbrzych w ramach partnerskiego projektu „Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego