Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

"Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w poszczególnych dyscyplinach sportu(...)

"Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w poszczególnych dyscyplinach sportu(...)

O G Ł O S Z E N I E

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego pn.: "Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w poszczególnych dyscyplinach sportu a w szczególności organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży na każdym jego szczeblu, a także udostępnienie obiektów sportowych do celów szkolenia i uczestniczenia w rozgrywkach ligowych organizowanych na wyższym niż czwarty pozimo rywalizacji włącznie".

W dniu 20 sierpnia 2015r. do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy "Górnik" Nowe Miasto. Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl   w zakładce organizacje pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej – Ogłoszenia i Obwieszczenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 19 a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z późn.zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące powyższej oferty.
Uwagi należy składać na pismie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6, drogą elektroniczną na adres e-mailowy j.kaczkowska@um.walbrzych.pl oraz listownie na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, w terminie do 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia tj: do dnia 28 sierpnia 2015r.