Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Zadania publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom pn: ”Twórczy Nie-Zależni. Wciąga Nas Twórczość – Alkohol i Narkotyki Nie”

Zadania publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom pn: ”Twórczy Nie-Zależni. Wciąga Nas Twórczość – Alkohol i Narkotyki Nie”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239), na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom pn: ”Twórczy Nie-Zależni. Wciąga Nas Twórczość – Alkohol i Narkotyki Nie”, którego realizację zaplanowano w terminie od 20 maja 2016 roku do 30 lipca 2016 roku.

W dniu 26 kwietnia 2016 roku do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wpłynęła oferta złożona przez Fundację Promocji Muzyki i Terapii Green z siedzibą ul. Krucza 126 lok. 5 53-406 Wrocław. Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl w zakładce organizacje pozarządowe – tryb pozakonkursowy, w Biuletynie Informacji Publicznej – ogłoszenia i obwieszczenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Oferta złożona przez Fundację Promocja Muzyki i Terapii Green spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy.
W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że zgodnie z art.19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239), można zgłaszać uwagi dotyczące powyższej oferty.
 Uwagi należy zgłaszać pisemnie na adres: Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: k.bylicka@um.walbrzych.pl oraz listownie na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, w terminie do dnia 11 maja 2016r.