Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Konkursy od 2015r. do 02.2020r.

Konkursy od 2015r. do 02.2020r.

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 17, art. 11 ust. 1-2 oraz art.13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.


Załączniki:


Prezydent Miasta Wałbrzycha

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.
“Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej.”

Załączniki:PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA
działając na podstawie art 4 ust. 1 pkt 1, 7, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (dział 852 - Pomoc Społeczna, rozdział 85295 - Pozostała Działalność), przewidzianych do realizacji w 2020 roku.


Prezydent Miasta Wałbrzycha
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.

“Działalność informacyjna, profilaktyczna oraz terapeutyczna w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień”

załączniki:


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r., poz. 688 ze zm.), w związku z art. 17 ust.1 pkt 3 i art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r., poz. 1507 ze zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej (dział 852 - Pomoc Społeczna, rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania), przewidzianych do realizacji w 2020 roku.PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu pomocy społecznej (dział – 852 Pomoc społeczna, rozdział – 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, § 236, nazwa zadania: BKS/POM.SPOŁ-9/14) przewidzianego do realizacji w 2020 roku.

Załączniki:


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 15 i 32, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi), przewidzianego do realizacji w 2020 roku.

Załączniki:Prezydent Miasta Wałbrzycha

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa na terenie miasta Wałbrzycha w 2020 r.

Załączniki:


Zarządzenie w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej, pn.: “ Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej w co najmniej 3 podobszarach rewitalizacji poprzez organizację warsztatów muzycznych dla dzieci i ich opiekunów”.

ZarządzenieOgłoszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców  z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej (dział 853, rozdział 85395, 236 8, 236 9) przewidzianego do realizacji w 2019 roku.

Rodzaj zadania:

Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej w co najmniej 3 podobszarach rewitalizacji poprzez organizację warsztatów muzycznych dla dzieci i ich opiekunów.

Załączniki:

logo


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie § 4 Uchwały Nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 1043),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Wałbrzych w roku 2019.


Ogłoszenie dotyczy realizacji zadania:

“Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na podobszarze Śródmieście poprzez zagospodarowanie przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie muralu i miejsca do przeprowadzania warsztatów oraz integracja mieszkańców podczas wspólnych działań na rzecz budowania przyjaznej przestrzeni.”


Prezydent Miasta Wałbrzycha
ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu
Miasta Wałbrzycha na zadania służące rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
zgodnie z uchwałą nr X/91/19 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2019 roku


Załączniki:PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w 2019 roku.

Zadanie nr 1:

Rozwój działalności IT w Wałbrzychu poprzez CityLab.

Załączniki:


PREZYDENTA WAŁBRZYCHA
z dniem 13.06.2019r.
ogłasza zamiar zlecenia zadania publicznego:
PROMOCJA GMINY WAŁBRZYCH POPRZEZ UDZIAŁ KLUBÓW SPORTOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA CENTRALNYM SZCZEBLU ROZGRYWEK W KOSZYKÓWCE MĘŻCZYZN W 2019 R.
PODSTAWA PRAWNA
Nabór ofert jest ogłaszany na podstawie Uchwały nr XLIII /393/13 Miasta Wałbrzycha z dnia 31.01.2013r. w sprawie określania trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu Miasta, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie § 4 Uchwały Nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 1043),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Wałbrzych w roku 2019.

Rodzaj zadania:
Organizacja szkolenia, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym
w rozgrywkach Ligi Futbolu Amerykańskiego.


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców
z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej (dział 853, rozdział 85395, 236 8, 236 9) przewidzianego do realizacji w 2019 roku.

Rodzaj zadania:

Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na podobszarze Śródmieście poprzez organizację wydarzeń tematycznych zaplanowanych na czas wakacji mających na celu zachęcenie mieszkańców i mieszkanek Wałbrzycha do spędzenia sobotniego popołudnia i wieczoru w centrum miasta – Rynku.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o Otwartym Konkursie Ofert
1. Wzór oferty
2. Wzór listy poparcia
3. Wzór oświadczenia
4. Informacja o przetwarzaniu danych
5. Wzór umowy
6. Wzór sprawozdania


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji społecznej dzielnic Wałbrzycha znajdujących się w podobszarach rewitalizacji, tj. Śródmieście, Nowe Miasto, Podgórze, Stary Zdrój, Biały Kamień, Sobięcin (dział 853, rozdział 85395, 236 8, 236 9), przewidzianych do realizacji w 2019 roku.

Rodzaj zadania:

Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej polegające na wspólnym z mieszkańcami wykreowaniu nowej rekreacyjnej przestrzeni publicznej poprzez wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni wraz z wykonaniem elementów małej architektury i nasadzeń w co najmniej dwóch miejscach na obszarze rewitalizacji Wałbrzycha.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o Otwartym Konkursie Ofert
1. Wzór oferty
2. Wzór listy poparcia
3. Wzór oświadczenia
4. Informacja o przetwarzaniu danych
5. Wzór umowy
6. Wzór sprawozdania


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w 2019 roku.

Zadanie nr 1:

Rozwój działalności IT w Wałbrzychu poprzez CityLab.

Załączniki:


Wyniki trzeciej edycji „mikrograntów”
Prezydent Wałbrzycha przyznał dotacje na realizację 19 inicjatyw społecznych w podobszarach rewitalizacji: Śródmieście, Nowe Miasto, Podgórze, Stary Zdrój, Biały Kamień i Sobięcin w ramach 3 edycji „mikrograntów”. Dotacje przyznano w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, które w imieniu mieszkańców wystąpiły z wnioskiem o dotację na działania związane z aktywizacją i rozwojem społeczności lokalnej. Wiele ze złożonych wniosków to efekt pracy Streetworkerek zatrudnionych w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego z Partnerstwami Lokalnymi utworzonymi w poszczególnych dzielnicach w ramach działań rewitalizacyjnych. Działanie jest realizowane i finansowane z budżetu Gminy Wałbrzych oraz w ramach projektu pn.: „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach konkursu dotacji pn.: „Koncepcja projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha”.

W sześciu podobszarach rewitalizacji będzie realizowanych od kwietnia do października br. 19 wniosków. Wszystkie zgłoszone projekty zostały rekomendowane do dofinansowania na łączną kwotę 54 tysięcy złotych.

Lista organizacji, które otrzymały dofinansowanie znajduje się w Zarządzeniu.


Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.

“Wypoczynek letni z programem zajęć profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z Wałbrzycha”

Załączniki:

Wyniki:PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Wałbrzych w roku 2019.

Zadanie Nr 1:

Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych, a w szczególności organizacja treningów, meczów
i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Sportowy.

Zadanie Nr 2:

Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacja treningów, zawodów, rajdów, spotkań, meczów, sparingów, imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na  szczeblu co najmniej ogólnopolskim w zawodach organizowanych przez Polski Związek Sportowy.

Załączniki:


Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.
“Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na boiskach zewnętrznych wraz z programem w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom”

Załączniki:


Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.
“Wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich w zakresie rozwiązywaniu problemów alkoholowych”

Załączniki:


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 48 b ust. 1, ust. 2, ust.3 oraz ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.) oraz uchwały Nr VI/65/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr III/36/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018roku w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2019-2021 Miasta Wałbrzycha”.

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU ZDROWOTNEGO W ROKU 2019

I. PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem konkursu jest wybór podmiotu, który zorganizuje i przeprowadzi w 2019 roku w Wałbrzychu „PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO HPV NA LATA 2019-2021 Miasta Wałbrzycha”, w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej.

Załączniki:

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2018 r., poz.2137 ze zm.).

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział – 851, rozdział – 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) przewidzianych do realizacji w 2019 r.

Rodzaj zadania:
Wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich w zakresie rozwiązywaniu problemów alkoholowych.PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział – 85149 programy polityki zdrowotnej), przewidzianych do realizacji w 2019 roku.

Rodzaj zadania:
„ Zadanie z zakresu ochrony zdrowia polegające na podejmowaniu działań w 2019 roku, mających na celu poprawę jakości opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi, przebywającymi w środowisku domowym z terenu Miasta Wałbrzycha, w tym rehabilitacja i zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla niepełnosprawnych, nieuleczalnie i przewlekle chorych dzieci ”.
PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podst. art. 4 ust. 1 pkt 13, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 37 z późn. zm.), uchwały Nr XXIX/385/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016 – 2025, § 5 ust. 13 pkt e) uchwały Nr III/35/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej, (dział 853, rozdział 85395, §236 0, 236 8, 236 9) przewidzianego do realizacji w 2019 roku.PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 17, art. 11 ust. 1-2 oraz art.13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 17, art. 11 ust. 1-2 oraz art.13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku.PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), art. 4.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.) zgodnie z uchwałą nr III/33/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Wałbrzycha na 2019 r.

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział – 851, rozdział – 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) przewidzianego do realizacji w 2019 r.
PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 4, 16, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) .

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańców
PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA


działając na podstawie art 4 ust. 1 pkt 1, 7, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (dział 852 - Pomoc Społeczna, rozdział 85295 - Pozostała Działalność), przewidzianych do realizacji w 2019 roku.PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 48 b ust. 1, ust. 2, ust.3 oraz ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.) oraz uchwały Nr III/36/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018roku w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2019-2021 Miasta Wałbrzycha”.

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU ZDROWOTNEGO W ROKU 2019

I. PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem konkursu jest wybór podmiotu, który zorganizuje i przeprowadzi w 2019 roku w Wałbrzychu „PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO HPV NA LATA 2019-2021 Miasta Wałbrzycha”, w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej.PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018r., poz. 450 ze zm.), w związku z art. 17 ust.1 pkt 3 i art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1508 ze zm. ),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej (dział 852 - Pomoc Społeczna, rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania), przewidzianych do realizacji w 2019 roku.
Rodzaj zadania
Wspieranie działań na rzecz walki z ubóstwem poprzez udzielenie pomocy rzeczowej w formie żywności, rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Wałbrzycha.
Nazwa zadania:
„Prowadzenie w 2019 roku Magazynu Żywności na terenie Gminy Wałbrzych, w tym: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności w ramach Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym".


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 17, art. 11 ust. 1-2 oraz art.13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).


OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.
PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 15 i 32, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi), przewidzianego do realizacji w 2019 roku.

Nazwa zadania:
Realizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka wraz z organizacją wypoczynku w okresie zimowym i letnim w 2019 roku.


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na postawie art. 4 ust. 1, pkt 1, art.11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art.13 ust.1 – 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców
z zakresu pomocy społecznej (dział – 852 Pomoc społeczna, rozdział – 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, § 236, nazwa zadania: BZS/POM.SPOŁ-9/14) przewidzianego do realizacji w 2019 roku.

Rodzaj zadania:

Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej.


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

Działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1b, art. 11 ust. 1-2 oraz art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. Poz. 450 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017r. poz.2030 ze zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
na terenie miasta Wałbrzycha w 2019 r.

Zadanie polegać będzie na:

1. Prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
2. Prowadzeniu dwóch punktów poradnictwa obywatelskiego.
3. Realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

Załączniki:


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie § 4 Uchwały Nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 1043),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Wałbrzych w roku 2018.

Rodzaj zadania: 

Organizacja szkolenia, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w rozgrywkach I ligi mężczyzn w koszykówce organizowanych przez Polski Związek Sportowy.


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450), art. 41 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz.487 ze zm.).

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział – 851, rozdział – 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) przewidzianego do realizacji w 2018 r.

Rodzaj zadania:
Wypoczynek letni z programem zajęć profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z Wałbrzycha.


Gmina Wałbrzych
reprezentowana przez
PREZYDENTA WAŁBRZYCHA
z dniem 24.04.2018r.
ogłasza zamiar zlecenia zadania publicznego:

PROMOCJA GMINY WAŁBRZYCH POPRZEZ UDZIAŁ KLUBÓW SPORTOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA CENTRALNYM SZCZEBLU ROZGRYWEK W KOSZYKÓWCE MĘŻCZYZN W 2018 R.

PODSTAWA PRAWNA
Nabór ofert jest ogłaszany na podstawie Uchwały nr XLIII /393/13 Miasta Wałbrzycha
z dnia 31.01.2013r. w sprawie określania trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu
Miasta, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań zlecanych
podmiotom niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu
osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
ADRESAT
Oferta kierowana jest do podmiotów – zgodnie z art. 221 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych.
FORMA REALIZACJI ZADANIA
Wsparcie realizacji zadania publicznego.
CEL REALIZACJI ZADANIA
Celem zadania jest promocja miasta Wałbrzycha poprzez udział klubów sportowych w dyscyplinie koszykówka mężczyzn na ogólnopolskim szczeblu rozgrywek ligowych


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2016 r., poz.487 ze zm.).

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział – 851, rozdział – 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) przewidzianych do realizacji w 2018 r.

Rodzaj zadania:

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na boiskach zewnętrznych wraz z programem w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r., poz.487 ze zm.).

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział – 851, rozdział – 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) przewidzianych do realizacji w 2018 r.

Rodzaj zadania:

Wspieranie działalności służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień od środków psychoaktywnych.


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 10, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT


na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (dział 852 - Pomoc Społeczna, rozdział 85295 - Pozostała Działalność), przewidzianych do realizacji w 2018 roku.

Rodzaj zadania:
Wspieranie działań o charakterze integracyjnym na rzecz osób w wieku emerytalnym


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie § 4 Uchwały Nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 1043),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Wałbrzych w roku 2018.

Zadanie Nr 1

Rodzaj zadania:
Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinie piłka nożna kobiet, a w szczególności organizacja treningów, meczów i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek (rywalizacji) organizowanych przez Polski Związek Sportowy.PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 17, art. 11 ust. 1-2 oraz art.13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450).

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku.PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 10, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (dział 852 - Pomoc Społeczna, rozdział 85295 - Pozostała Działalność), przewidzianych do realizacji w 2018 roku.

UWAGA: Konkurs został unieważniony 3 kwietnia 2018 r.

Rodzaj zadania:
Wspieranie działań o charakterze integracyjnym na rzecz osób w wieku emerytalnym.


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art 4 ust. 1 pkt 1, 7, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450), 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (dział 852 - Pomoc Społeczna, rozdział 85295 - Pozostała Działalność), przewidzianych do realizacji w 2018 roku.

I. Rodzaj zadania:

„Wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2018” :

 1. podzadanie nr 1 - "Poradnictwo specjalistyczne i społeczne",
 2. podzadanie nr 2 - "Wspieranie zajęć ogólnorozwojowych organizowanych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz grup wsparcia dla ich opiekunów".Rozpoczynamy nabór na wałbrzyskie "mikrogranty"

Podobnie jak w roku ubiegłym, do pozyskania są „mikrogranty” na rewitalizację społeczną w sześciu podobszarach: Śródmieście, Nowe Miasto, Podgórze, Stary Zdrój, Biały Kamień i Sobięcin. Celem projektów lokalnych jest umożliwienie mieszkańcom angażowanie się w działania na rzecz innych oraz lokalnych wspólnot z obszaru rewitalizacji Wałbrzycha. 

„Mikrogranty” będą przyznawane w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych (tj. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kościoły i związki wyznaniowe), które w imieniu mieszkańców wystąpią z wnioskiem o dotację na działania związane z aktywizacją i rozwojem społeczności lokalnej. Ideą konkursu jest wspieranie inicjatyw aktywnych mieszkańców.

W 2018 r. do dyspozycji, w ramach konkursu na „mikrogranty”, jest 60 000 zł. Maksymalna kwota dotacji dla pojedynczego projektu to 3 000 zł. Od wnioskodawców nie jest wymagany finansowy, rzeczowy i osobowy wkład własny w realizacji zadania publicznego.

Z otrzymanej dotacji można sfinansować wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki związane
z realizacją projektu odzwierciedlające efekt trwały (zmianę otoczenia), w tym m. in.: zakup materiałów do zajęć i warsztatów; wynagrodzenia specjalistów, honoraria – jeśli jest to merytorycznie uzasadnione, zakup sprzętu, elementów małej architektury - jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione, wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu – na potrzeby realizacji zadań merytorycznych, a także koszty pośrednie w ramach limitu 20% kosztów bezpośrednich przeznaczonych na realizację zadania publicznego (w tym koszt koordynowania, zakup materiałów, koszty administracyjne związane z realizacją zadania publicznego).

Nabór wniosków potrwa do 31 marca br. Jedna organizacja może ubiegać się o wsparcie realizacji max. 3 projektów. Ich realizacja powinna zakończyć się do 31 października br.

Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu Prezydenta Miasta Wałbrzycha o otwartym konkursie ofert, zamieszczonym na stronie www.rewitalizacja.walbrzych.pl 
Pod podanym linkiem zamieszczone zostaną również opisy przykładowych projektów lokalnych realizowanych z funduszu mikrograntów. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego, ul. Kopernika 2, tel. 74 66 55 326/325, 74 66 47 194 w godzinach: pon, wt., czw. 7:30 – 15:30, wt. 7:30 – 16:30, pt. 7:30 – 14:30 lub drogą mailową
e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl

Załączniki:


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie § 4 Uchwały Nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 1043),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Wałbrzych w roku 2018.

Zadanie Nr 1

Rodzaj zadania:
Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych
w dyscyplinach zespołowych, a w szczególności organizacja treningów, meczów
i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek (rywalizacji) organizowanych przez Polski Związek Sportowy.PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), art. 4.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz.487 ze zm.).

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział – 851, rozdział – 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) przewidzianego do realizacji w 2018 r.

Rodzaj zadania:
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom dzieci i młodzieży z WałbrzychaPREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 48 b ust. 1, ust. 2, ust.3 oraz ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.) oraz uchwały Nr LXV/661/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018”.

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU ZDROWOTNEGO W ROKU 2018

I. PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem konkursu jest wybór podmiotu, który zorganizuje i przeprowadzi w 2018 roku w Wałbrzychu „PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO HPV NA LATA 2014-2018”, w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV typu 6,11,16,18 oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej.PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 4, 16, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) .

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańców

Zadanie Nr 1

Rodzaj zadania:

Organizacja:

 • przedsięwzięć kulturalnych wzbogacających ofertę miasta, w tym o zasięgu ponadlokalnym lub międzynarodowym, w szczególności przeglądów, koncertów, festiwali prestiżowych, występów, spektakli, konkursów, plenerów, jubileuszowych lub cyklicznych wydarzeń kulturalnych, w tym także prezentujących i promujących amatorski ruch artystyczny,
 • przedsięwzięć z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji, z wyłączeniem realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych oraz przedsięwzięć z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej za szczególnym uwzględnieniem wydarzeń upamiętniających święta państwowe,
 • przedsięwzięć upowszechniających, promujących i popularyzujących lokalnych twórców i ich twórczość. Wydawanie niskonakładowych publikacji (również katalogów) dokumentujących wiedzę o przeszłości, dniu dzisiejszym i tradycjach miasta Wałbrzycha oraz zamieszkującej go społeczności a także dokumentujących dorobek artystyczny lokalnych twórców lub realizowanych przedsięwzięć.

Gmina Wałbrzych
reprezentowana przez
PREZYDENTA WAŁBRZYCHA

z dniem 22.01.2018r.
ogłasza zamiar zlecenia zadania publicznego:

PROMOCJA GMINY WAŁBRZYCH POPRZEZ UDZIAŁ KLUBÓW SPORTOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH
NA CENTRALNYM SZCZEBLU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET W 2018 R.


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 17, art. 11 ust. 1-2 oraz art.13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Zadanie Nr 1
Popularyzacja współzawodnictwa sportowego poprzez organizację imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych o charakterze lokalnym, ponadlokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańców.

Zadanie Nr 2
Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w poszczególnych dyscyplinach sportu a w szczególności organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży na każdym jego szczeblu.

Zadanie Nr 3
Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej oraz sport szkolny - organizacja szkolenia i współzawodnictwo młodzieży szkolnej, rehabilitacja ruchowa, organizacja szkolenia i współzawodnictwo osób niepełnosprawnych.


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.), w związku z art. 17 ust.1 pkt 3 i art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r., poz. 1769 ze zm. ),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej (dział 852 - Pomoc Społeczna, rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania), przewidzianych do realizacji w 2018 roku.

Rodzaj zadania
Wspieranie działań na rzecz walki z ubóstwem poprzez udzielenie pomocy rzeczowej w formie żywności, rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Wałbrzycha.


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 15 i 32, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi), przewidzianego do realizacji w 2018 roku.

Nazwa zadania:
Realizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka wraz
z organizacją wypoczynku w okresie zimowym i letnim w 2018 roku.


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 ze zm.), art. 4' ust. 1  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.), art. 18 ust. 1  i 2  oraz art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.), 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz profilaktyki alkoholowej (dział 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, przewidzianego do realizacji na lata 2018 – 2020.


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 17, art. 11 ust. 1-2 oraz art.13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na postawie art. 4 ust. 1, pkt 1, art.11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art.13 ust.1 – 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz.930 z późn. zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców
z zakresu pomocy społecznej (dział – 852 Pomoc społeczna, rozdział – 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania) przewidzianego do realizacji w 2018 roku.

Rodzaj zadania:

Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej.

Zadanie ma być wykonywane jako dwa podzadania dla następujących obszarów:

Podzadanie Nr 1 – Śródmieście, Gaj, Podgórze, Glinik Stary, Glinik Nowy, Nowe Miasto, Biały Kamień, Sobięcin, Konradów,

Podzadanie Nr 2 – Stary Zdrój, Piaskowa Góra, Poniatów, Rusinowa, Kozice, Szczawienko, Podzamcze, Lubiechów, Książ.


Gmina Wałbrzych

reprezentowana przez
PREZYDENTA WAŁBRZYCHA
z dniem 17.11.2017r.
ogłasza zamiar zlecenia zadania publicznego:

PROMOCJA GMINY WAŁBRZYCH POPRZEZ UDZIAŁ KLUBÓW SPORTOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA CENTRALNYM SZCZEBLU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET W 2017 R. 


Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Wałbrzycha w 2018 roku 

Zakres: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielegnowania polskości, rozwoju swiadomości obywatelskiej i kulturowej.


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1b, art. 11 ust. 1-2 oraz art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej
i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 ze zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. na terenie miasta Wałbrzycha dla jego mieszkańców.

Rodzaj zadania:

„Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Wałbrzycha w 2018 r.”


Gmina Wałbrzych reprezentowana przez PREZYDENTA WAŁBRZYCHA z dniem 18.09.2017r.

ogłasza zamiar zlecenia zadania publicznego:

PROMOCJA GMINY WAŁBRZYCH POPRZEZ UDZIAŁ KLUBÓW SPORTOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH
NA CENTRALNYM SZCZEBLU ROZGRYWEK W KOSZYKÓWCE MĘŻCZYZN W 2017 R.PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art 4 ust. 1 pkt  16,  art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 
ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.),  

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego w 2017 roku na terenie miasta Wałbrzycha
i dla jego mieszkańców - wzbogacający ofertę kulturalną miasta o charakterze prestiżowym.PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art 4 ust. 1 pkt  1, 7 i 10,  art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 1 - 2 , ust.3 - 5
ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.),  

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
(dział 852 - Pomoc Społeczna, rozdział 85295 - Pozostała Działalność), przewidzianego do realizacji w 2017 roku.PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.),
art. 41 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.487).

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział – 851, rozdział – 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) przewidzianego do realizacji w 2017 r.PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.487).

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
(dział – 851, rozdział – 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) przewidzianych do realizacji w 2017 r.PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art 4 ust. 1 pkt 1, 7 i 10, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2017 rokuPREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art 4 ust. 1 pkt 1, 7 i 10, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (dział 852 - Pomoc Społeczna,
rozdział 85295 - Pozostała Działalność), przewidzianych do realizacji w 2017 roku.


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie § 4 Uchwały Nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 1043),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Wałbrzych w roku 2017.


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 48 b ust. 1, ust. 2, ust.3 oraz ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.) oraz uchwały Nr LXV/661/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018”.

OGŁASZA DRUGI OTWARTY KONKURS OFERT
NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU ZDROWOTNEGO W ROKU 2017

Przedmiotem konkursu jest wybór podmiotu, który zorganizuje i przeprowadzi w 2017 roku w Wałbrzychu „PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO HPV NA LATA 2014-2018”,
w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV typu 6,11,16,18 oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej.GMINA WAŁBRZYCH
reprezentowana przez
PREZYDENTA WAŁBRZYCHA
z dniem 15 marca 2017 r.

 OGŁASZA ZAMIAR ZLECENIA ZADANIA PUBLICZNEGO:

Promocja Gminy Wałbrzych poprzez udział klubów sportowych występujących na centralnym szczeblu rozgrywek w piłce nożnej mężczyzn w 2017 r.

Podstawa prawna: Nabór ofert jest ogłaszany na podstawie Uchwały nr XLIII/393/13 Miasta Wałbrzycha z dniem 31.01.2013r. w sprawie określania trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu Miasta, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział – 85149 programy polityki zdrowotnej), przewidzianych do realizacji w 2017r.

Rodzaj zadania:
„ Zadanie z zakresu ochrony zdrowia polegające na podejmowaniu działań w 2017 roku, mające na celu poprawę jakości opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi,
przebywającymi w środowisku domowym z terenu Miasta Wałbrzycha, w tym rehabilitacja i zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla niepełnosprawnych, nieuleczalnie i przewlekle chorych dzieci ”.


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 13, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) . uchwały Nr XXIX/385/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025, §5 ust. 12 pkt e uchwały Nr XXXII/405/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjiami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej,
(dział 853, rozdział 85395, §236 8, §236 9) przewidzianego do realizacji w 2017 rokuPREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

NA WYBÓR REALIZATORA W 2017 ROKU PROGRAMU ZDROWOTNEGO PN:

„PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO HPV NA LATA 2014-2018”,
w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV typu 6,11,16,18 oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

OGŁASZA ZAMIAR ZLECENIA ZADANIA PUBLICZNEGO:

Promocja Gminy Wałbrzych poprzez udział klubów sportowych występujących na centralnym szczeblu rozgrywek w piłce siatkowej mężczyzn w 2017 r.

Ogłoszenie konkursuPREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 4, 16, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) .

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
w 2017 roku na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańcówPREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), art. 4.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.487).

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego pn: “Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, dla dzieci i młodzieży z Wałbrzycha”


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na postawie art. 4 ust. 1, pkt 1, art.11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art.13 ust.1 – 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz.930 z późn.zm.)

OGŁASZA DRUGI OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu pomocy społecznej
(dział – 852 Pomoc społeczna, rozdział – 85295 – pozostała działalność) przewidzianego do realizacji w 2017 roku.


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA


działając na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 17, art. 11 ust. 1-2 oraz art.13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817).

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

Ogłoszenie
Wzór oferty
Zarządzenie


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na postawie art. 4 ust. 1, pkt 1, art.11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art.13 ust.1 – 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz.930 z późn.zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego:

Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha
w okresie od 02.01.2017 r. do 29.12.2017 r. z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej.


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1817), w związku z art. 17 ust.1 pkt 3 i art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r., poz. 930 ze zm. ),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego:

„Prowadzenie Magazynu Żywności na terenie Gminy Wałbrzych, w tym:
pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD”.PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 15 i 32, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania publicznego:

 Realizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych
dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym wraz z organizacją wypoczynku w okresie zimowym i letnim w 2017 roku.


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA
działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1b, art. 11 ust. 1-2 oraz art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn.zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej 
i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255)
ogłasza zamiar zlecenia zadania publicznego:
PROWADZENIE PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA W 2017 R.PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA
z dniem 28 października 2016r.
ogłasza zamiar zlecenia zadania publicznego:
PROMOCJA GMINY WAŁBRZYCH POPRZEZ UDZIAŁ KLUBÓW SPORTOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA CENTRALNYM SZCZEBLU ROZGRYWEK W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN W 2016 r.PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA
z dniem 18 sierpnia 2016r.
ogłasza zamiar zlecenia zadania publicznego:
PROMOCJA GMINY WAŁBRZYCH POPRZEZ UDZIAŁ KLUBÓW SPORTOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA CENTRALNYM SZCZEBLU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ MĘŻCZYZNPREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 93 ust. 2 i 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575)

oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.)

 OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201– placówki opiekuńczo-wychowawcze)
PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

z dniem 23 czerwca 2016 r.

ogłasza zamiar zlecenia zadania publicznego:

PROMOCJA GMINY WAŁBRZYCH POPRZEZ UDZIAŁ KLUBÓW SPORTOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA CENTRALNYM SZCZEBLU ROZGRYWEK W KOSZYKÓWCE MĘŻCZYZN


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 93 ust. 2 i 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575)

oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.)

 OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201– placówki opiekuńczo-wychowawcze)PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 236), 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział – 85149 programy polityki zdrowotnej), przewidzianych do realizacji w 2016r.
Gmina Wałbrzych

reprezentowana przez

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na postawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2016 r.Gmina Wałbrzych

reprezentowana przez


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

ogłosza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora

„PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO HPV NA LATA 2014-2018”,
w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV typu 6,11,16,18
oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej w 2016 roku.Gmina Wałbrzych

reprezentowana przez


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na postawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu klultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

i dziedzictwa narodowego w 2016 r. na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańców 


Gmina Wałbrzych

reprezentowana przez


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na postawie art. 4 Uchwały nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzych z dnia 20 lutego 2014 r, w sprawie

określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 1043

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu Gminie Wałbrzych w roku 2016


Gmina Wałbrzych
reprezentowana przez


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na postawie art. 11 ust.1 oraz art.13 ust.1 – 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział – 851, rozdział – 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) przewidzianych do realizacji w 2016 r.


Gmina Wałbrzych
reprezentowana przez


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na postawie art. 11 ust.1 oraz art.13 ust.1 – 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (dział 852 - Pomoc Społeczna, rozdział 85295 - Pozostała Działalność), przewidzianych do realizacji w 2016 r.


Gmina Wałbrzych
reprezentowana przez


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na postawie art. 11 ust.1 oraz art.13 ust.1 – 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Realizacja zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym wraz z zorganizowaniem wypoczynku w okresie zimowym i letnim w 2016 r.


Gmina Wałbrzych
reprezentowana przez


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na postawie art. 11 ust.1 oraz art.13 ust.1 – 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu pomocy społecznej (dział – 852 Pomoc społeczna, rozdział – 85295 – pozostała działalność) przewidzianego do realizacji w 2016 roku.Gmina Wałbrzych
reprezentowana przez

PREZYDENTA WAŁBRZYCHA


z dniem 19 listopada 2015r.

ogłasza zamiar zlecenia zadania publicznego:

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2016R.


Gmina Wałbrzych
reprezentowana przez

PREZYDENTA WAŁBRZYCHA


z dniem 16 listopada 2015r.

ogłasza zamiar zlecenia zadania publicznego:

PROWADZENIE PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA W 2016 R.Gmina Wałbrzych
reprezentowana przez

PREZYDENTA WAŁBRZYCHA


z dniem 12 października 2015r.

ogłasza zamiar zlecenia zadania publicznego:

PROMOCJA GMINY WAŁBRZYCH POPRZEZ UDZIAŁ KLUBÓW SPORTOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA CENTRALNYM SZCZEBLU W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN W 2015 R.


Gmina Wałbrzych
reprezentowana przez

PREZYDENTA WAŁBRZYCHA


z dniem 05 października 2015r.

ogłasza zamiar zlecenia zadania publicznego:

PROMOCJA GMINY WAŁBRZYCH POPRZEZ UDZIAŁ KLUBÓW SPORTOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA CENTRALNYM SZCZEBLU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ MĘŻCZYZNPREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańców – wzbogacający ofertę kulturalną miasta o charakterze prestiżowym.

Rodzaj zadania:

Organizacja :

XII Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy w Wałbrzychu.


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art.4 ust. 1 pkt 17, art.11 ust. 1-2 oraz art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. 

Rodzaj zadania:

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży mającego na celu rozwój umiejętności sportowych
w dyscyplinach sportu : piłka nożna, boks, szachy, podnoszenie ciężarów, siatkówka, a w szczególności organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży na każdym jego szczeblu. PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2015 roku.

Zadanie Nr 1

Organizacja imprez krajoznawczych w tym rajdów, zlotów i wycieczek tematycznych, oraz imprez turystyki kwalifikowanej w szczególności w środowisku dzieci i młodzieży.

Zadanie Nr 2

Edukacja krajoznawcza oraz organizacja konkursów krajoznawczych dla dzieci i młodzieży.

Zadanie Nr 3

Podnoszenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez uporządkowanie przestrzeni szlaków i atrakcji turystycznych miasta Wałbrzycha t.j. m.in. znakowanie i konserwację szlaków czy zagospodarowanie w tablice informacyjne, ławki , stoły itp.PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańców

Zadanie Nr 1

Organizacja:

 • przedsięwzięć kulturalnych, w tym o zasięgu ponadlokalnym lub międzynarodowym,w szczególności przeglądów, koncertów, występów, spektakli, konkursów, plenerów, jubileuszowych lub cyklicznych wydarzeń kulturalnych, w tym także prezentujących i promujących amatorski ruch artystyczny,
 • przedsięwzięć z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji, z wyłączeniem realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych oraz przedsięwzięć z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej za szczególnym uwzględnieniem wydarzeń upamiętniających święta państwowe,
 • przedsięwzięć upowszechniających, promujących i popularyzujących lokalnych twórców i ich twórczość.

Zadanie Nr 2

Realizacja programów oraz przedsięwzięć w zakresie edukacji kulturalnej lub działań artystycznych dzieci i młodzieży.
W związku z priorytetowym charakterem niniejszego zadania wynikającym z Uchwały Nr LXVIII/699/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok, na wykonanie zadania zabezpiecza się 10% kwoty przeznaczonej na realizację zadań z zakresu kultury w 2015 roku tj. 11.000,00 zł

Zadanie Nr 3

Wydawanie niskonakładowych publikacji (również katalogów) dokumentujących wiedzę o przeszłości, dniu dzisiejszym i tradycjach miasta Wałbrzycha oraz zamieszkującej go społeczności a także dokumentujących dorobek artystyczny lokalnych twórców lub realizowanych przedsięwzięć.
PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.), art. 4' ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.).

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział – 851, rozdział – 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) przewidzianych do realizacji w 2015 r.

Zadanie Nr 1

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych i pozalekcyjnych zajęć sportowych - trener osiedlowy

Zadanie Nr 2

Realizacja działań na rzecz promowania abstynencji i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Wałbrzycha, a w szczególności wspieranie działalności ruchów samopomocowych i środowisk trzeźwościowych

Zadanie Nr 3

Obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (dział 852 - Pomoc Społeczna, rozdział 85295 - Pozostała Działalność), przewidzianych do realizacji w 2015 roku.

Zadanie Nr 1

Udzielenie pomocy rzeczowej dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi i sytuacją kryzysową - prowadzenie magazynu żywnościowego.

Warunki realizacji zadania:
1. Zdolności organizacyjne oferenta niezbędne do wykonywania zadania - p
osiadanie lub dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami do przechowywania i wydawania żywności.
2. Posiadane zasoby kadrowe, udział wolontariatu.

3. Prowadzenie dokumentacji służącej ocenie zasadności wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania.
4. Realizacja zadania na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańców.

Zadanie Nr 2

Wspieranie działań na rzecz integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym osób niepełnosprawnych a w szczególności w formie:

2.1. aktywizacji społecznej,
2.2. prowadzenia grup wsparcia dla rodzin i osób w stanach kryzysu psychicznego,
2.3. poradnictwa specjalistycznego i społecznego,
2.4. działań o charakterze integracyjnym.
PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 6, art. 11 ust. 1-2 oraz art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział – 85149 programy polityki zdrowotnej), przewidzianych do realizacji w 2015r.

RODZAJ ZADANIA

Zadanie Nr 1

„Udzielanie pomocy chorym na choroby nowotworowe  w zakresie paliatywnej opieki domowej ”.

PLIKI DO POBRANIA:


ZAŁĄCZNIKI:


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 6, art. 11 ust. 1-2 oraz art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie (dział 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi) przewidzianych do realizacji w 2015 r. oraz w latach 2015-2017.

RODZAJ ZADANIA

Zadanie Nr 1
Realizacja zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym wraz z zorganizowaniem wypoczynku w okresie zimowym i letnim w 2015 r.

PLIKI DO POBRANIA:


ZAŁĄCZNIKI:


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.zm . ) ,

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.

RODZAJ ZADANIA

Zadanie Nr 1
Popularyzacja współzawodnictwa sportowego poprzez organizację imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych o charakterze lokalnym, ponadlokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, na terenie miasta Wałbrzych i dla jego mieszkańców.

Zadanie Nr 2
Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w poszczególnych dyscyplinach sportu a w szczególności organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży na każdym jego szczeblu.

PLIKI DO POBRANIA:


ZAŁĄCZNIKI:


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie § 4 Uchwały Nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych (Oz. Urz. Woj. 001. z 2014 r. poz. 1043),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Wałbrzych w roku 2015.

RODZAJ ZADANIA

Zadanie Nr 1

Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętnościsportowych w dyscyplinach zespołowych: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek (rywalizacji) .

Zadanie Nr 2

Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętnościsportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacja treningów, zawodów, rajdów, spotkań, meczy, sparingów, imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnym, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek (rywalizacji).

PLIKI DO POBRANIA:


ZAŁĄCZNIKI:


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.zm . ) ,

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu pomocy społecznej ( dział - 852 Pomoc społeczna, rozdzi ał - 85295 - pozostała działalność ) przewidzianego do realizacji w 2015 roku .

RODZAJ ZADANIA

Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 2.01.2015 r. do 31.12.2015 r. z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej.

PLIKI DO POBRANIA:


ZAŁĄCZNIKI:

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), art. 4' ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.).

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział – 851, rozdział – 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) przewidzianych do realizacji w 2014 r.

PLIKI DO POBRANIA:


Treść ogłoszenie
ZAŁĄCZNIKI:


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536
ze zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej ( dział - 852 Pomoc społeczna, rozdział - 85295 - pozostała działalność) przewidzianych do realizacji w 2014 roku.

PLIKI DO POBRANIA:


Treść ogłoszenie
ZAŁĄCZNIKI:


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2014 roku.

PLIKI DO POBRANIA:


Treść ogłoszenie
ZAŁĄCZNIKI:


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego w 2014 roku na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego
mieszkańców

PLIKI DO POBRANIA:


Treść ogłoszenie
ZAŁĄCZNIKI:


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia (dział - 851, rozdział - 85149 programy polityki zdrowotnej), przewidzianych do realizacji w 2014r.

Rodzaj zadania:
"Udzielanie pomocy chorym na choroby nowotworowe w zakresie paliatywnej opieki domowej ".

PLIKI DO POBRANIA:


Treść ogłoszenie
ZAŁĄCZNIKI:


Wykaz planowanych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.

Zakres: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej.

Lp.

Rodzaj zadania Termin ogłoszenia konkursu
1.

Organizacja:
-przedsięwzięć kulturalnych, w tym o zasięgu ponadlokalnym lub międzynarodowym, w szczególności: przeglądów, koncertów, występów, spektakli, konkursów, plenerów, jubileuszowych lub cyklicznych wydarzeń kulturalnych, w tym także prezentujących i promujących amatorski ruch artystyczny,

-przedsięwzięć z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji,
z wyłączeniem realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych oraz przedsięwzięć z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń upamiętniających święta państwowe,

- przedsięwzięć upowszechniających, promujących

i popularyzujących lokalnych twórców i ich twórczość

Luty 2014
2.

Realizacja programów oraz przedsięwzięć w zakresie edukacji kulturalnej lub działań artystycznych dzieci
i młodzieży

Luty 2014
3. Wydawanie niskonakładowych publikacji (również katalogów) dokumentujących wiedzę o przeszłości, dniu dzisiejszym i tradycjach miasta Wałbrzycha oraz zamieszkującej go społeczności, a także dokumentujących dorobek artystyczny lokalnych twórców lub realizowanych przedsięwzięć Luty 2014


Zakres: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 

Lp. Rodzaj zadania Termin ogłoszenia konkursu
1.

Popularyzacja współzawodnictwa sportowego poprzez organizację imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych
o charakterze lokalnym, ponadlokalnym, ogólnopolskim

i międzynarodowym na terenie miasta Wałbrzych i dla jego mieszkańców.

Grudzień/Styczeń 2014

2.

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w poszczególnych dyscyplinach sportu a w szczególności organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci
i młodzieży na każdym jego szczeblu oraz udostępnienie obiektów sportowych do celów szkolenia i uczestniczenia
w rozgrywkach ligowych organizowanych na wyższym niż czwarty poziom rywalizacji włącznie.

Grudzień/Styczeń 2014

3.

Rehabilitacja ruchowa, organizacja szkolenia
i współzawodnictwo osób niepełnosprawnych.

Grudzień/Styczeń 2014

4. Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej oraz sport szkolny – organizacja szkolenia i współzawodnictwa młodzieży szkolnej.

Grudzień/Styczeń 2014


Zakres: Turystyka i krajoznawstwo
 

Lp. Rodzaj zadania Termin ogłoszenia konkursu
1.

Organizacja imprez krajoznawczych, w tym rajdów, zlotów
i wycieczek tematycznych oraz imprez turystyki kwalifikowanej w środowisku dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Luty/Marzec 2014

2.

Edukacja krajoznawcza oraz organizacja konkursów krajoznawczych dla dzieci i młodzieży.

Luty/Marzec 2014
3. Podnoszenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez uporządkowanie przestrzeni szlaków i atrakcji turystycznych miasta Wałbrzycha, tj. m.in. znakowanie i konserwację szlaków czy zagospodarowanie w tablice informacyjne, ławki, stoły itp., Luty/Marzec 2014

 
 Zakres : Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych (Ochrona Zdrowia)
 

Lp. Rodzaj zadania Termin  ogłoszenia konkursu
1.

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży z terenu miasta Wałbrzycha

Grudzień 2013
2. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, profilaktycznej oraz terapeutycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych Luty/Marzec 2014
3.

Realizacja działań na rzecz promowania abstynencji
i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Wałbrzycha

Luty/Marzec 2014

4.

Obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

Marzec/Kwiecień 2014


 Zakres: Ochrona zdrowia
 

Lp. Rodzaj zadania Termin ogłoszenia konkursu
1. Udzielanie pomocy chorym na choroby nowotworowe w zakresie paliatywnej opieki domowej . Marzec 2014
2.

Szczepienie dziewcząt przeciw zakażeniu wirusowi brodawczaka ludzkiemu - HPV

Marzec 2014

 
Zakres: Pomoc społeczna
 

Lp. Rodzaj zadania Termin ogłoszenia konkursu
1. Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 2.01.2014 r. do 31.12.2014 r. z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej. Listopad 2013
2.

Wspieranie działań na rzecz integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym osób niepełnosprawnych
a w szczególności w formie:

 • 2.1. aktywizacji społecznej,
 • 2.2. prowadzenia grup wsparcia dla rodzin i osóbw stanach kryzysu psychicznego,
 • 2.3. poradnictwa specjalistycznego i społecznego,
 • 2.4. działań o charakterze integracyjnym. 
Luty/Marzec 2014


 Zakres: Edukacja
 

Lp. Rodzaj zadania Termin ogłoszenia konkursu
1. Edukacja osób dorosłych, w tym seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji cyfrowej. Luty/Marzec 2014
2. Edukacja dzieci i młodzieży w obszarze zdrowego stylu życia. Luty/Marzec 2014
3. Edukacja i aktywizacja dzieci i młodzieży do postaw i działań prospołecznych oraz proobywatelskich Luty/Marzec 2014
4. Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu przedsiębiorczości. Luty/Marzec 2014 

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

 

działając na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 17, art. 11 ust. 1 - 2 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT


na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

PLIKI DO POBRANIA:


Treść ogłoszenie
ZAŁĄCZNIKI:


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

 

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT


na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu pomocy społecznej ( dział - 852 Pomoc społeczna, rozdział – 85295 – pozostała działalność) przewidzianego do realizacji w 2014 roku.

Rodzaj zadania :
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 2.01.2014 r. do 31.12.2014 r. z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej.

PLIKI DO POBRANIA:

 


Treść ogłoszenie
ZAŁĄCZNIKI:


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

 

działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536
ze zm.), art. 4' ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.), art. 18 ust. 1 i 2 oraz
art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2013 r., poz. 135 ze zm.),

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

 

na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz profilaktyki alkoholowej (dział 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdzialanie alkoholizmowi, przewidzianego do realizacji w 2014 r.

PLIKI DO POBRANIA:

 


Treść ogłoszenie
ZAŁĄCZNIKI:

 Gmina Wałbrzych
reprezentowana przez

PREZYDENTA WAŁBRZYCHA


z dniem 12 października 2015r.

ogłasza zamiar zlecenia zadania publicznego:

PROMOCJA GMINY WAŁBRZYCH POPRZEZ UDZIAŁ KLUBÓW SPORTOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA CENTRALNYM SZCZEBLU W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN W 2015 R.

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na postawie art. 4 ust. 1, pkt 1, art.11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art.13 ust.1 – 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz.930 z późn.zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców
z zakresu pomocy społecznej (dział – 852 Pomoc społeczna, rozdział – 85295 – pozostała działalność) przewidzianego do realizacji w 2017 roku.

 na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu pomocy społecznej (dział – 852 Pomoc społeczna, rozdział – 85295 – pozostała działalność) przewidzianego do realizacji w 2017 roku.

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej (dział 852 - Pomoc Społeczna, rozdział 85295 - Pozostała Działalność), przewidzianego do realizacji w 2017 roku.

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie § 4 Uchwały Nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 1043),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Gminie Wałbrzych w roku 2019.

Zadanie Nr 1

Rodzaj zadania:

Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych
w dyscyplinach zespołowych, a w szczególności organizacja treningów, meczów
i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Sportowy.