Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Wałbrzycha

ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowych z budżetu Miasta Wałbrzycha stowarzyszeniom ogrodowym, które prowadzą rodzinne ogrody działkowe

Konsultacje prowadzone będą od dnia 10 kwietnia 2019 roku do 23 kwietnia 2019 roku.

Opinie i uwagi można zgłaszać w formie elektronicznej w BIP oraz na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl w zakładce"Rada Pożytku Publicznego i Organizacje Pozarządowe –Konsultacje i Opinie" lub przysyłając je na adres e-mail: mal.nowak@um.walbrzych.pl.

Projekt ww. dokumentu dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w zakładce Ogłoszenie i Obwieszczenia pod adresem: http://bip.um.walbrzych.pl oraz na portalu Organizacje pozarządowe pod adresem: http://organizacje.um.walbrzych.pl/pl/konsultacje-spoleczne

Podstawa prawna: Uchwała nr XIX/283/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji.