Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Nabór do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Nabór do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Prezydent Wałbrzycha zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), działające na terenie Wałbrzycha do zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu na lata 2020 – 2023.

Zgłoszenie kandydata na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy złożyć w terminie do 15.06.2020 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej na formularzach:
- Karta zgłoszenia kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu,
- Oświadczenie kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu,
- Upoważnienie Delegata,
które stanowią załączniki do Ogłoszenia (decyduje data wpływu do tut. Urzędu). Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Każda organizacja może zgłosić 1 kandydata na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu.

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez osobiste złożenie lub przesłanie drogą pocztową, wszystkich wypełnionych i podpisanych formularzy, w zamkniętej kopercie zaadresowanej: Urząd Miejski w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych, z dopiskiem Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego.

Termin Zebrania Wyborczego do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu na lata 2020-2023 ustala się na dzień 24 czerwca r., godz. 15.00.

Szczegóły nabory znajdują się w Ogłoszeniu Prezydenta Miasta Wałbrzycha o naborze kandydatów Do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu na lata 2020-2023