Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Nabór na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha

Do 6 kwietnia br. trwa nabór na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha
Nabór na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha

Do 6 kwietnia br. trwa nabór na Członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha

 
W poniedziałek, 22 marca, rozpoczyna się nabór na członków wałbrzyskiego Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji. To 19-osobowe gremium, które stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami miasta Wałbrzycha oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawach dotyczących programowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.

Z początkiem maja 2021 r. upływa pierwsza, czteroletnia kadencja wałbrzyskiego Komitetu Rewitalizacji, powołanego przez dr Romana Szełemeja – Prezydenta Miasta Wałbrzycha, w maju 2017 roku. Komitet jest forum dialogu między różnymi środowiskami zainteresowanymi rewitalizacją; tworzą go przedstawiciele mieszkańców obszarów rewitalizacji oraz jednego mieszkańca spoza obszaru, przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz działalność społeczną, przedstawiciele właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości, przedstawiciele organów/podmiotów wskazanych w art. 2. Ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy o rewitalizacji oraz członkowie wskazani przez prezydenta miasta. Łącznie – do 19 osób.

Zgłaszanie kandydatur do komitetu Rewitalizacji następuje poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami, wymienionymi w Zarządzeniu nr 138/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 08.03.2021 r. (http://bip.um.walbrzych.pl/zarzadzenie/34021/zarzadzenie-nr-138-2021), które znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/2219/34026/ogloszenie-prezydenta-miasta-walbrzycha-o-rozpoczeciu-naboru-na-czlonkow-komitetu-rewitalizacji-miasta-walbrzycha oraz na stronie internetowej  www.rewitalizacja.walbrzych.pl w zakładce aktualności.

Członkostwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny – za działalność nie przysługuje wynagrodzenie.