Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Nabór na mikrogranty

Nabór na mikrogranty

Ruszył nabór na wałbrzyskie „mikrogranty”

Do 31 marca br. możliwe jest składanie ofert w konkursie na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej, przewidzianego do realizacji w 2020 roku. Podobnie jak w latach ubiegłych, do pozyskania są „mikrogranty” na rewitalizację społeczną w sześciu podobszarach: Śródmieście, Nowe Miasto, Podgórze, Stary Zdrój, Biały Kamień i Sobięcin.

Celem projektów lokalnych jest umożliwienie mieszkańcom angażowania się w działania na rzecz innych oraz lokalnych wspólnot z obszaru rewitalizacji Wałbrzycha.

“Mikrogranty” będą przyznawane w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych (tj. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kościoły i związki wyznaniowe), które w imieniu mieszkańców wystąpią z wnioskiem o dotację na działania związane z aktywizacją i rozwojem społeczności lokalnej. Ideą konkursu jest wspieranie inicjatyw aktywnych mieszkańców.

W 2020 r. do dyspozycji, w ramach konkursu na „mikrogranty” jest 50 000 zł. Maksymalna kwota dotacji dla pojedynczego projektu to 5 000 zł. Od wnioskodawców nie jest wymagany finansowy, rzeczowy i osobowy wkład własny w realizacji zadania publicznego.
Dotacje przyznane zostaną na realizację projektów lokalnych z zakresu:
a) Przedsięwzięć wpływających na świadomość ekologiczną i kształtowanie postaw poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju lub
b) Upowszechniania wiedzy o przeszłości i dziedzictwie kulturowym Wałbrzycha poprzez działania kulturalne i artystyczne realizowane w różnych dziedzinach kultury i sztuki lub
c) Zapobiegania i redukcji negatywnych zjawisk społecznych poprzez włączanie osób i grup narażonych na wykluczenie społeczne w działania o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, itp. lub
d) Wsparcia młodzieży, w tym rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich lub
e) Działań wpisujących się w cele Polityki Senioralnej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2020 lub
f) Poprawy estetyki przestrzeni publicznej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej i terenów zieleni miejskiej.

Z otrzymanej dotacji można sfinansować wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki związane z realizacją projektu odzwierciedlające efekt trwały (zmianę otoczenia), w tym m. in.: zakup materiałów do zajęć i warsztatów; wynagrodzenia specjalistów, honoraria – jeśli jest to merytorycznie uzasadnione, zakup sprzętu, elementów małej architektury – jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione, wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu – na potrzeby realizacji zadań merytorycznych, a także koszty pośrednie w ramach limitu 20% kosztów bezpośrednich przeznaczonych na realizację zadania publicznego (w tym koszt koordynowania, zakup materiałów, koszty administracyjne związane z realizacją zadania publicznego).

Nabór wniosków potrwa do 31 marca br. Jedna organizacja może ubiegać się o wsparcie realizacji max. 3 projektów. Ich realizacja powinna zakończyć się do 31 października br.

Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu Prezydenta Miasta Wałbrzycha o otwartym konkursie ofert.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego, ul. Rynek 23, tel. 74 64 44 717, 74 64 44 711 w godzinach: pon, wt., czw. 7:30 – 15:30, wt. 7:30 – 16:30, pt. 7:30 – 14:30 lub drogą mailową e mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl.