Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016r., poz. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego pn.: "Super Mecz: Bitwa Miast Partnerskich Miners Krause Wałbrzych vs Phantomas Freiberg".

W dniu 26 kwietnia 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wpłynęła oferta złożona przez Klub Footballu Amerykańskiego Miners Wałbrzych. Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl w zakładce organizacje pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej – Ogłoszenia i Obwieszczenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 19 a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016r., poz. 1817 z późn.zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące powyższej oferty.
Uwagi należy składać na piśmie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6, drogą elektroniczną na adres e-mailowy j.kaczkowska@um.walbrzych.pl oraz listownie na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, w terminie do 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia tj: do dnia 4 maja 2017r.