Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn: "Realizacja działań na rzecz promowania abstynencji i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Wałbrzycha, a w szczególności wspieranie ruchów samopomocowych i środowisk trzeźwościowych", którego realizację zaplanowano w terminie od 2 czerwca do 31 sierpnia 2017 roku. 

W dniu 18 maja 2017 roku do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie, Klub Abstynenta „Odnowa” z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Krzywoustego 53 A.

Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl w zakładce Organizacje pozarządowe – Tryb pozakonkursowy, w Biuletynie Informacji Publicznej – Ogłoszenia
i obwieszczenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Oferta złożona przez Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie, Klub Abstynenta „Odnowa” spełnia warunki określone
w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy.

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że zgodnie z art.19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące powyższej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie (załącznik nr 2) na adres : Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: e.zak@um.walbrzych.pl oraz listownie na adres : Urząd Miejski
w Wałbrzychu –
Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych,
w terminie do dnia
29 maja 2017 r.