Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2018 r., poz. 450 ze zm.), na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn: "Piękny umysł", którego realizację zaplanowano w terminie od 5 do 31 grudnia 2018 roku.

W dniu 23 listopada 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wpłynęła oferta złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej, ul. Przemysłowa 16, 58-300 Wałbrzych.

Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl w zakładce Organizacje pozarządowe – Tryb pozakonkursowy, w Biuletynie Informacji Publicznej – Ogłoszenia i obwieszczenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Oferta złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy.

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że zgodnie z art.19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2018 r., poz. 450 ze zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące powyższej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie (załącznik nr 2) na adres : Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: mal.nowak@um.walbrzych.pl, w terminie do dnia 4 grudnia 2018 r.