Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz.688) na realizację zadania publicznego pn.: "Terapeutyczna moc integracji osób niepełnosprawnych poprzez muzykę", którego realizację zaplanowano w terminie od 21 września 2019 roku do 20 grudnia 2019 roku.

W dniu 29 sierpnia 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Generała Andersa 187. Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl
w zakładce organizacje pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej – Ogłoszenia i Obwieszczenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ) można zgłaszać uwagi dotyczące powyższej oferty.

Uwagi należy składać na piśmie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: j.turicka@um.walbrzych.pl oraz listownie na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, w terminie do 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia tj: do dnia 10 września 2019 r.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie
  2. Oferta
  3. Formularz uwag