Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

O możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.688) na realizację zadania publicznego pn.: "Telefon wsparcia dla seniorów", którego realizację zaplanowano w terminie od 03 kwietnia 2020 roku do 26 maja 2020 roku.