Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym pn: "XXV Festiwal - Promocja Zdrowia  w Sztuce Teatralnej, Dziecięcej i Młodzieżowej – WYBIERAM ZDROWIE", którego realizację zaplanowano w terminie od 1 listopada 2017 roku do 15 grudnia 2017 roku.

W dniu 5 czerwca 2017 roku do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wpłynęła oferta złożona przez Polskie   Towarzystwo   Oświaty  Zdrowotnej  Oddział  Terenowy  w  Wałbrzychu  z  siedzibą  przy ul. Armii Krajowej 35c, 58-302 Wałbrzych. Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl w zakładce organizacje pozarządowe – tryb pozakonkursowy, w Biuletynie Informacji Publicznej – ogłoszenia i obwieszczenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.  Oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Wałbrzychu spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2  w/w ustawy.  
W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że zgodnie z art.19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące powyższej oferty.
Uwagi   należy   zgłaszać   pisemnie  ( załącznik nr 2 ) na   adres :  Biuro  Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: e.zak@um.walbrzych.pl , w terminie do dnia 20 czerwca 2017 r.