Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2018 r., poz. 450 ze zm.), na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom pn: "Spotkania profilaktyczne Jak wygrać życie na dobrych warunkach?", którego realizację zaplanowano
w terminie od 29 marca do 30 kwietnia 2019 roku.
W dniu 28 lutego 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wpłynęła oferta złożona przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Świętych Aniołów Stróżów, ul. Garbarska 4,
58-300 Wałbrzych. Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl w zakładce Organizacje pozarządowe – Tryb pozakonkursowy, w Biuletynie Informacji Publicznej – Ogłoszenia i obwieszczenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Oferta złożona przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Świętych Aniołów Stróżów spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy.
W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że zgodnie z art.19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2018 r., poz. 450 ze zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące powyższej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie (załącznik nr 2) na adres : Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: e.zak@um.walbrzych.pl, w terminie do dnia 15 marca 2019 r.