Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2019 r., poz. 688 ze zm.), na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn: Spektakl „Spokojne Święta", którego realizację zaplanowano w terminie od 

14 listopada do 31 grudnia 2019 roku.
W dniu 31 października 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wpłynęła oferta złożona przez Spółdzielnię „Zielony Zakątek”, ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych. Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl w zakładce Organizacje pozarządowe – Tryb pozakonkursowy, w Biuletynie Informacji Publicznej – Ogłoszenia i obwieszczenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Oferta złożona przez Spółdzielnię „Zielony Zakątek” spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy.
W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że zgodnie z art.19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2019 r., poz. 688 ze zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące powyższej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie na załączonym formularzu na adres: Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: e.zak@um.walbrzych.pl, w terminie do dnia 14 listopada 2019 r.