Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz.450) na realizację zadania publicznego pn.:"Konkurs plastyczno – literacki ” Świat bez Barier”, którego realizację zaplanowano w terminie od 20 marca 2019 roku do 20 czerwca 2019 roku.
W dniu 28 lutego 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Bez Barier” z siedzibą przy ul. Palisadowej 48 w Wałbrzychu. Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej www.um.walbrzych.pl w zakładce organizacje pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej – Ogłoszenia i Obwieszczenia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ) można zgłaszać uwagi dotyczące powyższej oferty.
Uwagi należy składać na piśmie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: j.turicka@um.walbrzych.pl oraz listownie na adres: Urząd Miejski
w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, w terminie do 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia tj: do dnia 08 marca 2019 r.