Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy miasta Wałbrzycha

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX/504/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych,
Prezydent Wałbrzycha przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

W związku z powyższym zapraszamy podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie
do 4 listopada 2013 r. za pośrednictwem załączonego formularza.

Formularz należy przesłać:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: b.czupryn@um.walbrzych.pl , lub
  • na adres: Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8
     

PLIKI DO POBRANIA: