Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Prezydent Wałbrzycha zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej".

Prezydent Wałbrzycha zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej".

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 rysuje się realna szansa na uzyskanie przez Aglomerację Wałbrzyską wsparcia środkami Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), które są nowym instrumentem rozwoju terytorialnego UE.

Dokumentem niezbędnym do realizacji ZIT jest "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej", która została opracowana w celu uzyskania zgody Samorządu Województwa Dolnośląskiego na ich realizację na obszarze Gmin tworzących Aglomerację Wałbrzyską.

"Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej" jest dokumentem wykonawczym do przyjętej w 2012 r. "Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013 - 2020" określającej zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, które mają wpływ na rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej, a więc również naszego miasta.

Przedłożony Państwu do konsultacji dokument odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz zapisom przyjętego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, który stanowi podstawę do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 04.08.2014 r. do dnia 07.09.2014 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazanych za pomocą załączonego formularza.

Z uwagi na fakt, że wartość środków ujętych w planie finansowym realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz ich przeznaczenie w ramach budżetu ZIT zostały wskazane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, nie będą one podlegały zmianom.

Wypełnione formularze prosimy przekazać:

  • w wersji elektronicznej - na adres konsultacje.zit@um.walbrzych.pl
    lub

  • w formie papierowej - do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych od poniedziałku do piątku od 7:30 do 16:30.
    w terminie do dnia 07.09.2014 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Informacji w sprawie konsultacji udzielają: Izabela Rachuba-Głód oraz Dagmara Truszkowska tel. 74 66 55 324, e-mail konsultacje.zit@um.walbrzych.pl 

Projekt "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej" został również wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, przy ul. Kopernika 2 pok. 220. Dokument będzie dostępny w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.