Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Rozpoczął się nabór do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Rozpoczął się nabór do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Prezydent Wałbrzycha zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), działające na terenie Wałbrzycha do zgłaszania kandydatek i kandydatów Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu na lata 2023-2026.

Zgłoszenie kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy złożyć w terminie do 14.06.2023 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej na poniższych formularzach, które stanowią załączniki do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha (decyduje data wpływu do tut. Urzędu):

  1. Karta zgłoszenia kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu.
  2. Upoważnienie Delegata.
  3. Oświadczenie kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w  Wałbrzychu.
  4. Oświadczenie dot. sposobu reprezentowania organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Każda organizacja może zgłosić 1 kandydata na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu.

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez osobiste złożenie lub przesłanie drogą pocztową, wszystkich wypełnionych i podpisanych formularzy, w zamkniętej kopercie zaadresowanej:
Urząd Miejski w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych, z dopiskiem Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego.

Termin Zebrania Wyborczego do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu na lata  2023-2026  ustala się dla Delegatów i Kandydatów na dzień 28 czerwca 2023 roku, na godz. 14:30.

 

Szczegóły naboru znajdują się w Ogłoszeniu Prezydenta Miasta Wałbrzycha o naborze kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026, link do strony:

https://bip.um.walbrzych.pl/artykul/2730/41027/ogloszenie-brp-521-1-2023

Dodatkowe informacje na temat naboru udziela Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, tel. 74 64 44 717, e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl