Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Stypendia na działalność artystyczną!

Stypendia na działalność artystyczną!

Do końca września można złożyć wniosek o przyznanie stypendium na działalność artystyczną.

Biuro Edukacji i Spraw Społecznych informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/546/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, termin składania wniosków o przyznanie stypendiów na 2024 rok upływa z końcem września 2023 r. Wnioski poparte co najmniej jedną rekomendacją programu stypendialnego od opiekuna artystycznego, przedstawicieli instytucji kultury lub organizacji mogącej ocenić program pod względem merytorycznym wraz z ewentualnymi załącznikami należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie w Biurze Obsługi Klienta, przy ul. Sienkiewicza 6-8.

Do wniosku należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podpisując załącznik – RODO informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Przedmiotowa uchwała wraz z wnioskiem i załącznikiem RODO dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (w zakładce: Kultura i sport - Przyznawanie nagród, stypendiów i dotacji)  https://um.walbrzych.pl/pl/page/stypendia oraz w Biurze Edukacji i Spraw Społecznych, ul. Kopernika 2 , pok. nr 304, tel.: 74 66 55 305.