Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy

Sprawozdanie

z wykonania uchwały Nr XXXII/405/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok