Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy

Sprawozdanie

Z wykonania uchwały Nr L/613/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.