Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Czym jest Gminna Rada?

Działalność Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwała nr XLI/521/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu.

W skład wałbrzyskiej GRDPP wchodzi 16 osób: Przedstawiciele Rady Miejskiej Wałbrzycha (4 osoby), Prezydenta Miasta Wałbrzycha (4 osoby) i organizacji pozarządowych (8 osób).

 

Obecny skład Rady nowej kadencji 2023-2026:
 
1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1) Łukasz Hoppe - Wałbrzyskie Stowarzyszenie Młodzieży (Przewodniczący Rady).

2) Sylwia Łosobik - Fundacja Czerwona Linia (Wiceprzewodnicząca Rady).

3) Grażyna Borowska - Wałbrzyskie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Tu i Teraz”
w Wałbrzychu.

4) Karolina Maląg - Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Biuro Regionalne
w Wałbrzychu.

5) Ilona Pawłowska - Stowarzyszenie Edukacyjno-Wychowawcze Ziemi Wałbrzyskiej „Azymut”.

6) Wanda Radłowska - Stowarzyszenie „Radość Życia" w Wałbrzychu.

7) Magdalena Zywar – Fundacja „Wałbrzych 2000”.

8) Anna Rymarowicz  - Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu.

 

2. Przedstawiciele Rady Miejskiej Wałbrzycha:

1) Renata Wierzbicka.

2) Maria Anna Romańska.

3) Anna Adamkiewicz.

4) Piotr Kwiatkowski.

 

3. Przedstawiciele Prezydenta Miasta Wałbrzycha:

1) Magdalena Stefańska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

2) Justyna Pichowicz – Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu (Sekretarz Rady).

3) Gabriela Niewiadomska – Referat Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

4) Iwona Melerska – Referat Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

 

Zadania GRDPP
1) opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
Termin wyrażenia opinii przez Gminną Radę wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio projektu programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju gminy. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

Przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Łukasz Hoppe,
radapozytkuwalbrzych@gmail.com, tel. 600 385 690
https://www.facebook.com/GminnaRadaWalbrzych/