Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Dokumenty strategiczne

 Programy Rozwoju

 1. Wałbrzych Green City Action Plan, GCAP
 2. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku

3. Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030

4. Strategia Rozwoju Sudety 2030

Planowanie Przestrzenne

 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha
 2. Obowiązujące plany miejscowe

Ochrona Środowiska

 1. Program Ochrony Środowiska  dla Miasta Wałbrzycha - miasta na prawach powiatu na lata 2023-2028  z perspektywą do 2030
 2. Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla miasta Wałbrzycha
 3. Program „Zielony Wałbrzych 2020”
 4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej
 5. Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Wałbrzycha

Polityka Społeczna

 1. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025
 2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata 2021-2025
 3. Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Wałbrzycha na lata 2022-2024
 4. Program współpracy Gminy Wałbrzych- Miasta na Prawach Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok
 5. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy dla miasta Wałbrzycha na lata 2021-2025
 6. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Wałbrzycha na lata 2022-2024
 7. Program Oddziaływań Korekcyjno –Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021-2025
 8. Program Wspierania Rodziny Miasta Wałbrzycha na lata 2022-2024
 9. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałbrzycha na lata 2022-2025

 Polityka Mieszkaniowa

 1. Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2024-2028