Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Ochrona środowiska

Dotacja do wymiany pieca – GRANTY

Informujemy, że ze względu na obecną sytuację epidemiczną w Polsce oraz wprowadzone ograniczenia w zakresie m.in. przemieszczania się i spotykania, realizacja projektu grantowego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” zostaje zawieszona, a planowane rozpoczęcie naboru wniosków o udzielenie grantów w kwietniu br. - odwołane.
Niemniej jednak pragniemy Państwa zapewnić, iż realizacja projektu nie jest zagrożona i że dołożymy wszelkich starań aby rozpoczęcie naboru mogło odbyć się najwcześniej jak to możliwe, z zachowaniem bezpieczeństwa zarówno dla osób pracujących na rzecz realizacji projektu, jak i dla mieszkańców. Informujemy również, że dotychczasowe zasady udziału w projekcie nie ulegną zmianie.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o śledzenie kolejnych komunikatów na stronie internetowej gminy. Na bieżąco będziemy Państwa informować o podejmowanych działaniach.
W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu: Wiesławem Sójka, tel. 74 66 55 349, email: w.sojka@um.walbrzych.pl, Mateuszem Nowickim, tel. 74 66 55 324, email: m.nowicki@um.walbrzych.pl, Magdaleną Kornacką, tel. 74 66 55 326, email: m.kornacka@um.walbrzych.plSzanowni Mieszkańcy!

W związku z licznymi przypadkami wyrównywania, niwelowania, utwardzania działek masami ziemnymi informuje się, iż stosownie do art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.), niezanieczyszczona gleba i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robót budowlanych, nie zalicza się do odpadów pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty. Każdy inny rodzaj mas ziemnych należy traktować jako odpad.

Zagospodarowanie odpadów musi się odbywać ściśle według zasad wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Zasadniczo masy ziemne, które nawożone są na nieruchomości stanowią masy ziemne wraz z gruzem i należy je traktować jako odpad o kodzie 17 05 04, tj. gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, tj. substancje niebezpieczne. Rozmieszczenie nawiezionych mas ziemnych na gruncie należy traktować jako prowadzenie procesu odzysku odpadów, a dokonywanie takiej czynności wymaga uzyskania stosownego zezwolenia, tj. zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 10 listopada 2015 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93), osoba fizyczna lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, mogą przyjąć na własną działkę odpady mas ziemnych i gruzu w ilości 200kg/m2, w celu np. utwardzenia terenu. Łatwo policzyć, że to zaledwie kilka centymetrów.

Natomiast w przypadku innych podmiotów lub wykorzystania innych odpadów przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami zastosowanie znajdzie rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 maja 2015 roku w sprawie odzysku poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r., poz. 796). Jednakże aby móc wykorzystać zgodnie z tym rozporządzeniem odpady, ich posiadacz musi się legitymować stosownym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.

Budowle ziemne (wały, nasypy, wykopy) – nawet jeśli powstają na działce niezależnie od budowy domu – podlegają przepisom prawa. Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane pod pojęciem budowli należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury; w przepisie tym wymieniono między innymi budowle ziemne i konstrukcje oporowe. Takie budowle wymagają uzyskania pozwolenia na budowę (decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub pozwolenie na budowę), a więc i sporządzenia projektu.

Na właścicielu terenu ciąży obowiązek precyzyjnego ustalenia, jakie konkretnie odpady przywożone są na jego nieruchomość i w jakiej ilości. Okoliczności te winny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami (np. umowa, karta przekazania odpadu), które powinna posiadać osoba przywożąca masy ziemne.
Przyjęcie na swój grunt odpadów wbrew powyższym zasadom będzie skutkowało wszczęciem:

  • postępowania mandatowego na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2026 ze zm.) w związku z art. 174 ust. 3 ustawy o odpadach;
  • postępowania administracyjnego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.), który mówi, że Prezydent, w drodze decyzji wydanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Wykonywanie tej decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Warto w tym miejscu dodatkowo nadmienić, iż ustawa o odpadach przewiduje również dotkliwe kary pieniężne za pozbywanie się odpadów wbrew przepisom dotyczącym gospodarowania odpadami oraz przekazywanie odpadów nieuprawnionym odbiorcom.

W Gminie Wałbrzych podejmuje się działania eliminujące nielegalny wywóz i składowanie odpadów. Wszelkie przypadki będą bezwzględnie karane, a właściciele gruntów, na które zostały nawiezione odpady, zostaną zobligowani do ich usunięcia oraz przekazania odpowiednim podmiotom potwierdzając to kartą przekazania opadów.

Iinformacja


Wytniesz drzewo bez zezwolenia

Jeżeli jesteś osobą fizyczną, możesz usunąć ze swojej nieruchomości każde drzewo, bez względu na jego obwód, pod warunkiem, że usuwasz je na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (uwaga: powyższe nie dotyczy użytkowników wieczystych). Oba warunki (własność nieruchomości należąca do osoby fizycznej i określony cel usunięcia) należy spełnić łącznie.

Uwaga na wyjątki!
Usunięcie może być niemożliwe lub utrudnione, jeżeli drzewo jest objęte dodatkową ochroną czyli np.:

  • jest pomnikiem przyrody,
  • jest zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym i nadwodnym w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu,
  • jest objęte ochroną konserwatora zabytków (dotyczy również nieruchomości położonych w historycznych układach urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków),
  • w zasięgu prac związanych z usuwaniem występują chronione gatunki zwierząt, roślin albo grzybów.


PODSUMOWANIE

DO AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA MIASTA WAŁBRZYCHA
NA LATA 2010 - 2014 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2018

Wykonawcą Podsumowania do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Wałbrzycha na lata 2010 - 2014 z perspektywą do roku 2018" jest zespół firmy ALBEKO z siedzibą w Opolu
w składzie:

  • mgr inż. Beata Podgórska
  • mgr inż. Jarosław Górniak

POBIERZ PLIKI: