Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Osoby niepełnosprawne

Konkurs


aktywny samorząd

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku, który ma na celu redukcję i wyeliminowanie barier, powodujących ograniczenia w dostępie do edukacji, życia społecznego i zawodowego jego beneficjentów.

Budżet na realizację programu w bieżącym roku wynosi 191,03 mln zł (w 2021 roku wynosił 189,62 mln zł). Środki te pozwolą osobom z niepełnosprawnością na otrzymanie dofinansowania kupna niezbędnego sprzętu ułatwiającego codzienne życie.

Wszelkich informacji na temat pozyskiwania środków z programu Aktywny Samorząd udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ul. Limanowskiego 9, tel: 74 66 42 543, 74 66 42 544, 74 66 42 545, który zajmuje się również naborem i weryfikacją wniosków. W 2022 roku wnioski o dofinansowanie dodatkowo można składać przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. Należy pamiętać o terminach składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć już od dnia 1 marca 2022 r.

Więcej informacji dotyczących programu, wnioskodawców, realizatorów programu, harmonogramu znajdą Państwo pod linkiem:
„Aktywny samorząd” w 2022 roku - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)
Szanowni Państwo

3 grudnia to ważna data dla środowiska osób z niepełnosprawnościami w tym dniu obchodzimy  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1992 r. Z tej okazji przekazuję wszystkim osobom z niepełnosprawnościami zdrowia, życzliwości i siły w pokonywaniu trudności dnia codziennego, pogody ducha zwłaszcza w tym trudnym czasie pandemii. Dla tych z Państwa, którzy są aktywni zawodowo życzę sukcesów w życiu zawodowym.

Szczególne podziękowania przekazuję organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób z niepełnosprawnościami. To Państwa działalność sprawia, że wiele osób z niepełnosprawnościami może rozwijać swoje pasje i zainteresowania w wielu dziedzina życia.

Wyrazy podziękowania i szacunku kieruję do wszystkim, którzy swoją pracą i postawą społeczną wspierają środowisko osób z niepełnosprawnościami.

                                                                                                                Z wyrazami szacunku
                                                                                                                  mgr Janina Turicka
                                                                                             Pełnomocnik Prezydenta Miasta Wałbrzycha
                                                                                                     do Spraw Osób Niepełnosprawnych
                                                                                             Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady
                                                                                                     do Spraw Osób Niepełnosprawnych
                                                                                                                       w Wałbrzychu
Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało Fundacji Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach dofinansowanie w ramach konkursu POWER.2.18 na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu jest włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia w 40 jednostkach samorządu terytorialnego na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego.

W latach 2020-2021 będą wspierać 40 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie:
1. Wdrażania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz przeprowadzenie szkoleń
z ich stosowania.
2. Przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w urzędach jednostek samorządu terytorialnego pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.
3. Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w urzędach jednostek samorządu terytorialnego.

Gmina Wałbrzych miasto na prawach powiatu jest uczestnikiem wyżej wymienionego projektu, w ramach którego otrzymał grant na dokonanie drobnych usprawnień, poprawiających dostępność Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Grantodawca: Fundacja Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach
Grantobiorca: Gmina Wałbrzych miasto na prawach powiatu – Urząd Miejski w Wałbrzychu

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
Całkowita wartość grantu: 12 000 zł
Całkowita kwota dofinansowania: 12 000 zł

Termin realizacji: Termin rozpoczęcia realizacji grantu: 30.08.2021
Termin zakończenia realizacji grantu: 30.11.2021
Informacja o projekcie:
Fundacja Eudajmonia (http://www.eudajmonia.pl/index.php?p=new&idg=mg,2&id=501)


W ramach projektu
„Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” realizowanego przez Fundację Eudajmonia

Urząd Miejski w Wałbrzychu
otrzymał grant na pokrycie kosztów drobnych usprawnień poprawiających dostępność w jednostce samorządu terytorialnego

Dofinansowanie z UE: 12 000,00 PLNOGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA Z DNIA 14  STYCZNIA 2021 ROKU

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wałbrzychu na kadencję 2021-2024.

Na podstawie art. 44b ust. 1  i art. 44c ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 426  ze zm.),  oraz w związku z § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62 poz. 560), Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza, co następuje:

1. W celu powołania  Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Wałbrzycha na kadencję 2021-2024, zaprasza się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1057). działające na terenie miasta Wałbrzycha oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z obszaru miasta Wałbrzycha do zgłaszania po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

2. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego dokonują zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych poprzez:
1) dostarczenie w formie pisemnej do Biura Obsługi Klienta w Wałbrzychu ulica Sienkiewicza 6-8 do dnia 25 stycznia 2021 roku karty zgłoszeniowej w zamkniętych kopertach z dopiskiem : ”Kandydat na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych” stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha;
lub
2) dostarczenie w formie elektronicznej do dnia 25 stycznia 2021 roku poprzez wysłanie na adres e-mail: j.turicka@um.walbrzych.pl karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

3. Do karty zgłoszeniowej dołącza się oświadczenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych o wyrażeniu zgody na kandydowanie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia) oraz pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia).

4. Imienna lista osób, których kandydatury zostały zgłoszone w sposób określony w ust. 1–3, zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu do czasu powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Ogłoszenie


Zaproszenie seniorów na darmowe zajęcia

Zaproszenie seniorów na darmowe zajęcia


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością do 18 roku życia.

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa, która rozszerza uprawnienie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na pracującego opiekuna dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecka mającego znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności do ukończenia 18 roku życia.

Zasiłek opiekuńczy z ZUS
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy może otrzymać rodzic pracujący, zwolniony z wykonywania pracy, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko oraz w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.
Zasiłek od 26 marca przez kolejne 14 dni przysługuje na dziecko:
1. legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat, albo
2. z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. ż. nie orzeka się stopnia niepełnosprawności), lub
3. z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
4. oraz na dziecko zdrowe do 8 roku życia.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez 14 dni należy się także ubezpieczonemu opiekunowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dorosłą osobą z niepełnosprawnością, gdy z powodu COVID-19 zamknięta została szkoła, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, ośrodek wsparcia, warsztat terapii zajęciowej czy inna placówka dziennego pobytu o podobnym charakterze, do którego uczęszcza jego dziecko.

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy z ZUS?
Aby otrzymać zasiłek należy złożyć u swojego płatnika składek (np. pracodawcy, zleceniodawcy) oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Jest dostępne na stronie ZUS.
Oświadczenie jest także wnioskiem o zasiłek. Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność składają oświadczenie w ZUS.
Ważne!
Bez złożenia oświadczenia, nie otrzymamy zasiłku.
„Osoby, które przed uchwaleniem nowych przepisów złożyły już oświadczenie do wypłaty tego zasiłku nie muszą go składać ponownie. Na jego podstawie otrzymają zasiłek za dalszy okres. Osobom, które złożyły wniosek o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, wniosek taki będzie potraktowany jako wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dalszy okres. Będzie to oznaczało, że okres przyznanego zasiłku opiekuńczego, nie będzie uwzględniany do limitu 60 dni, natomiast będzie wliczony do limitu kolejnych 14 dni, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy” – informuje ZUS.
Ważne!
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w dodatkowym wymiarze 14 dni łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, którymi się zajmują. Zasiłek nie przysługuje, jeśli drugi
z rodziców dziecka może zapewnić mu opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).
Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach. Instrukcja jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS dostępna na stronie ZUS.

Zasiłek opiekuńczy z KRUS
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy otrzymają ubezpieczeni w KRUS rolnicy, którzy sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.
Zasiłek opiekuńczy od 31 marca 2020 r. przez 14 dni przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem:
5. legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo
6. dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub
7. orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
8. oraz na zdrowe dziecko w wieku do ukończenia 8 lat.
Zasiłek opiekuńczy za każdy dzień wynosi 1/30 kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr. Stawka dzienna wyniesie zatem 32,41 zł.
Zasiłek przyznawany jest na wniosek, dostępny na stronie KRUS.

Ustawodawca zastrzega także, że możliwe jest, aby w drodze rozporządzenia, w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19, wydłużyć jeszcze okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).


Ważność orzeczeń i kart parkingowych wydłużona. Dotyczy to też rent i innych świadczeń.

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa, która określa, o ile i w jakich przypadkach przedłużone zostaną orzeczenia oraz karty parkingowe, których ważność skończyła się lub dobiega końca. Ma to wpływ na pobierane renty i inne świadczenia.

Pod koniec marca parlament uchwalił, a prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Wśród przepisów dotyczących wprost osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów znalazły się też te dotyczące problemu kończących się orzeczeń i kart parkingowych, a także rent i świadczeń, gdy komisje orzecznicze w zasadzie nie funkcjonują.
Nowe przepisy określają więc, że:
1. jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upłynęła w terminie do 90 dni przed wejściem w życie ww. ustawy, to zachowuje ono ważność (pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia) przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia) – przepis ten wchodzi w życie z mocą od 9 grudnia 2019 r.;
2. jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upływa po wejściu w życie tej ustawy, to zachowuje ono ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia; przepis ten wchodzi w życie z mocą od 8 marca 2020 r.);
3. w związku z zachowaniem ważności orzeczeń na powyższych warunkach, także karty parkingowe zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia);
4. także karty parkingowe wydane placówkom zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;
5. jeśli od kończącego się orzeczenia uzależniona była wydana wcześniej decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, to okres wskazany w decyzji także ulega przedłużeniu tak jak orzeczenie (nie wymaga to wywiadu środowiskowego);
6. jeśli ważność orzeczenia o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji upływa podczas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo 30 dni po ich odwołaniu, zachowuje ono ważność przez kolejne 3 miesiące od dnia upływu terminu jego ważności (w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia; przepis ten wchodzi w życie z mocą od 8 marca 2020 r.);
7. także prawo do świadczeń uzależnionych od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji ulega wydłużeniu do końca miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie wydłużony termin ważności tego orzeczenia (bez konieczności wydania w tej sprawie decyzji; przepis ten wchodzi w życie z mocą od 8 marca 2020 r.);
8. podobnie wydłużeniu ulega także termin ważności m. in. legitymacji emeryta-rencisty;
9. powyższe zasady dotyczące orzeczeń o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji mają zastosowanie także w stosunku do orzeczeń, których termin ważności upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeśli wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem terminu ważności tego orzeczenia i nowe orzeczenie nie zostało wydane przed dniem wejścia w życie ustawy (przepis ten wchodzi w życie z mocą od 8 marca 2020 r.).


Dzień drzewa. Sadzenie drzewek przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej przy PSPS Nr 10


Ogłoszenie. Otwarty nabór na partnera do Projektu pozakonkursowego “SAMORZĄD BEZ BARIER”.


Konkurs PFRON -kierunek AKTYWNOŚĆ


LOKALE WYBORCZE DOSTOSOWANE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHZakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usługowy „NADZIEJA” w Wałbrzychu laureatem konkursu „Lodołamacze 2019”.

W dniu 10 września 2019r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyła się Regionalna Gala XIV edycji konkursu „Lodołamacze”. Podczas uroczystości nagrodzono laureatów z województwa śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego. Laureatów nagrodzono w 6 kategoriach: Zatrudnienie

Chronione, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja, Przyjazna Przestrzeń, Zdrowa Firma, Dziennikarz bez Barier.

Wśród laureatów znalazł się Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usługowy „NADZIEJA” działający przy ul. Mickiewicza 24 w Wałbrzychu, który zdobył II miejsce i srebrny medal w kategorii Zatrudnienie Chronione za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia. Zdaniem Kapituły działalność Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakład Usługowy „NADZIEJA” w Wałbrzychu na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami stanowi wzór godny naśladowania.

Zakład funkcjonuje od 14.02.2014 r., a jego Organizatorem jest Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu. Zakład zatrudnia 20 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

„Lodołamacze” to konkurs organizowany w Polsce od 2006r., podczas którego nagradzani są pracodawcy, instytucje i organizacje, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, pracują na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz dostosowują przestrzeń do ich potrzeb. Docenia się wrażliwość społeczną, która przedkłada się na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Celem konkursu jest przełamywanie barier, stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, zachęcanie do tworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenia standardów stanowisk już istniejących. Statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – "Lodołamacze" przyznawane są przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. 


Świadczenie uzupełniające" dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.Program "STABILNE ZATRUDNIENIE"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do uczestnictwa
w programie "STABILNE ZATRUDNIENIE"- osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej", stanowiącego cześć programu rządowego "Dostępność Plus 2018-2025".
Program jest realizowany na terenie całego kraju do 31 grudnia 2020 r., w ramach dwóch modułów
1. moduł i Instytucje" adresowany do organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych instytucji kultury, które w ramach programu zatrudniają osoby niepełnosprawne ;
2. moduł II "Staże zawodowe" adresowany do organizacji pozarządowych, które w ramach programu przygotują i skierują osoby niepełnosprawne na staż zawodowy w administracji rządowej.

Program "STABILNE ZATRUDNIENIE" - dokument
INFORMACJA DLA OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI Z PORUSZANIEM SIĘ

Wyborcy, którzy mają problemy z dotarciem do lokalu wyborczego wynikające
z niepełnosprawności, wieku, choroby mogą skorzystać z bezpłatnego dowozu specjalistycznym samochodem, dostosowanym do przewozu osób na wózkach (bez opcji znoszenia osoby
z mieszkania) w godz. od 11.00 do 18.00.

Potrzebę skorzystania z transportu należy zgłaszać w dzień wyborów pod numerem telefony Straży Miejskiej: 74 64 44 840 lub 986

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 18 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Prezydent Miasta Wałbrzycha
podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Obwieszczenie


OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W WAŁBRZYCHU

Urząd Miejski w Wałbrzychu
dostosowując się do obowiązków wynikających z ustawy
z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się
( Dz. U. z 2011 roku Nr 209, poz. 1243),
która ma na celu poprawę sytuacji osób Głuchych, Głuchoniemych oraz Głuchoniewidomych,
informuje o dostępnych środkach komunikowania się z Urzędem:

  • e-mail: um@um.walbrzych.pl
  • tel. (korzystając z osoby przybranej) : 74/ 66 55 377; 74/ 634 88 504
  • podanie złożone do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

Wspomniana ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione ( osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) z pomocy osób władających językiem migowym w kontaktach między innymi z:

  • organami administracji publicznej ( ministrami, centralnymi organami administracji rządowej, wojewodami, działającymi w ich lub we własnym imieniu innymi terenowymi organami administracji rządowej zespolonej i niezespolonej, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz innymi organami państwowymi, a także innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych).

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia tłumacza języka migowego ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do tut. Urzędu, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączaniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie to powinno być dokonane w następującej formie:

  • e-mail: um@um.walbrzych.pl
  • tel. (korzystając z osoby przybranej) : 74/ 66 55 377; 74/ 634 88 504
  • podanie złożone do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu


Obsługa Osób Niesłyszących
"Kultura dla wszystkich”

Dnia 11.12.2018r., w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej "Biblioteka pod    Atlantami" odbyło się szkolenie dla pracowników instytucji kultury pn.: „Kultura dla wszystkich. Obsługa oraz budowanie oferty dla osób niepełnosprawnościami.”

Organizatorem szkolenia była Fundacja Katarynka oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przy współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Wałbrzycha ds. Osób Niepełnosprawnych. Plan szkolenia  uwzględniał trzy moduły:

  1. Gość z niepełnosprawnością słuchu,
  2. Gość z niepełnosprawnością ruchu,
  3. Gość z niepełnosprawnością wzroku.

Szkolenie prowadzone było z niepełnosprawnymi ekspertami, którzy w sposób profesjonalny przybliżyli specyfikę grup o szczególnych potrzebach. Co ważne oprócz teorii były ćwiczenia z zakresu obsługi i komunikacji.

Po szkoleniu odbywały się konsultacje, pomagające dostosować ofertę do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.


Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Dnia 7.12.2018 roku w Urzędzie Miejskim, w Wałbrzychu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Podczas spotkania zostały rozdane zaproszonym gościom podziękowania za zaangażowanie, promowanie oraz aktywne działania na rzecz lokalnej społeczności osób z niepełnosprawnościami. Swoją obecnością zaszczyciły nas Organizacje Pozarządowe, Dyrektorzy Szkół, a także Bogusława Kulińska Zastępca Dyrektora Wydziału Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Departamencie Spraw Społecznych Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Uroczystość uświetniły wystawa prac plastycznych oraz recytacji prac literackich uczestników ogólnopolskiego konkursu Świat Bez Barier, a ponadto ekspozycja świątecznych ozdób, stroików i kartek wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Miasta Wałbrzych.Szanowni Państwo

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych z tej okazji przekazuję wyrazy szacunku i podziękowania wszystkim, którzy swoją pracą i postawą społeczną wspierają środowisko osób niepełnosprawnych.

Szczególne podziękowania przekazuję organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób niepełnosprawnych, wolontariuszom i ludziom dobrej woli.

Życzę Państwu zdrowia i samych miłych chwil w życiu codziennym.
Ze strony otoczenia  życzliwości  oraz wsparcia na każdy dzień.

Dla tych z Państwa, którzy są aktywni zawodowo życzę sukcesów w życiu zawodowym.

Dziękuję wszystkim, którzy angażują się w pomoc osobom niepełnosprawnym służą dobrą radą, akceptacją i życzliwym uśmiechem.

Z wyrazami szacunku
mgr Janina Turicka
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Wałbrzycha
do Spraw Osób Niepełnosprawnych


Zapraszamy serdecznie na BRAVE wydarzenia, które organizujemy w październiku i listopadzie. 

24 października godz. 17.30 w Starej Kopalni odbędzie się Premierowy Spektakl Brave Kids Together z udziałem dzieci pełno i niepełnosprawnych. W przedstawieniu wezmą udział dzieci z Rumunii, Gruzji, Ukrainy i Polski (grupa dzieci niesłyszących z Wrocławia, grupa dzieci cyrkowców z Wrocławia, grupa dzieci ze Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz grupa dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych"), wydarzenie jest otwarte i bezpłatne.

13 listopada godz. 18.00 w Starej Kopalni odbędzie się Finałowe Przedstawienie Brave Together z udziałem dorosłych osób pełno i niepełnosprawnych. W przedstawieniu weźmie udział grupa osób niepełnosprawnych z opiekunami
z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Szkole Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu i dodatkowo wystąpią nasze Brave Mamy z wałbrzyskich rodzin goszczących. To wydarzenie jest także otwarte i bezpłatne.
Zaproszenie do udziału w konferencji - 27.09. 2018 r
“Alzheimer w rodzinie jak diagnozować, jak pomagać osobom żyjącym z chorobom i ich rodzinom”.Zaproszenie do udziału w realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programie pn.: ”Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”.Bezpłatne badanie słuchu


Od 1 sierpnia 2017 roku 

nowe legitymacje dokumentujące niepełnosprawność.

Legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na wniosek osoby niepełnosprawnej. Osoba niepełnosprawna składając wniosek, przedstawia do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Dokument wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności jednak nie dłużej niż:
- 5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;
-10lat w przypadku legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności wystawionym osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.

W przypadku posiadania przez osobę z niepełnosprawnością więcej niż jednego orzeczenia
o niepełnosprawności, legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.
Legitymacja wydawana jest bezpłatnie. Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę
w wysokości 15 złotych. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.
Stare legitymacje nie tracą ważności. Ustawodawca nie przewiduje wymiany dokumentów, jak też konieczności ponownego orzekania się celem uzyskania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności według nowych wzorów.

Opracowano na podstawie: Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dna 27.08.1997 r. (Dz. U z 2016 r., poz 2046).

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Janina Turicka
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Wałbrzycha
do Spraw Osób NiepełnosprawnychSZKOLENIA I STAŻE ZAWODOWE dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 


Kampania walki z niedosłuchem.

Celem kampanii jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o profilaktyce narządu słuchu. Uświadomienie społeczeństwu naszego miasta nieodwracalnych skutków bagatelizowania problemów niedosłuchu.

Termin realizacji programu kampanii od 5 czerwca 2017 roku do 30 października 2017 roku.

Patronat honorowy nad kampanią obejmuje Prezydent Miasta dr Roman Szełemej.

Podejmowane działania będą miały charakter informacyjny i edukacyjny.

1.W ramach nawiązanej współpracy z Firmą Marmed Centrum Słuchu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gorlicach zostaną przeprowadzone nieodpłatne badania słuchu. W dniu 5 czerwca 2017 roku do Wałbrzycha przyjedzie specjalnie wyposażony bus typu Camper, marki Ford Transit, w którym protetycy słuchu będą przeprowadzali darmowe badania słuchu dla mieszkańców Wałbrzycha. Badania będą przeprowadzane w godz. od 10.00 do 16.00. Firma Marmed realizuje bezpłatne badania słuchu w ramach „Ogólnopolskiego programu profilaktyki narządu słuchu”. Kolejna akcja została zaplanowana na dzień 25 lipca 2017 r.

Program kampanii walki z niedosłuchem realizowany będzie w naszym mieście przy współpracy
z Polskim Związkiem Głuchych Koło Terenowe w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. 11-go Listopada.

Kampanię wspiera: Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Polski Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów Oddział Okręgowy w Wałbrzychu, Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnej w Wałbrzychu.

2.W ramach programu kampanii zaplanowano przeprowadzenie akcji wyjazdowych- badania słuchu na terenie : Trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domu Samopomocy.
Z badań będą mogli skorzystać rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych. Badania słuchu
w w/w placówkach zostaną podjęte z chwilą uzgodnienia harmonogramu badania z placówką - gabinet badań słuchu z siedzibą przy ul B. Chrobrego 2 w Wałbrzychu.

3.Część edukacyjna programu będzie przeprowadzona w miesiącach: wrzesień, październik 2017 r., skierowana będzie do placówek edukacyjnych, realizowana będzie pod hasłem „Wiedzieć- by słyszeć”. W ramach realizowanego programu kampanii do wałbrzyskich szkół w miesiącu wrześniu zostaną wystosowane pisma informacyjne zapraszające do aktywnego włączenia się w program społecznej kampanii, której celem jest uświadomić nauczycieli oraz rodziców, że bagatelizowanie problemu niedosłuchu u dzieci pociąga za sobą nieodwracalne konsekwencje stanowiące o rozwoju psychofizycznym dziecka.
W ramach podjętych działań w szkołach zaplanowano zorganizowanie prelekcji z wykorzystaniem materiału filmowego „Wiedzieć- by słyszeć „Film skierowany jest do uczniów i pedagogów.
W ramach podejmowanych działań do wszystkich placówek edukacyjnych wystosowane zostaną pisma zapraszające do zapoznania się z tak ważną problematyką.
Działania podejmowane w ramach kampanii będą skierowane także do rodziców którzy często lekceważą niedosłuch dziecka twierdząc, że dziecko z tego „wyrośnie „. Kampania będzie miała na celu uświadomienie rodzicom, że w wyniku zaniedbań rodziców dziecko może być skazane na życie w świecie ciszy, posługując się językiem migowym.

W ramach kampanii zaplanowano w miesiącu wrześniu br. zmierzenie natężenia poziomu hałasu podczas przerw w jednej ze szkół w Wałbrzychu. Do udziału w kampanii i przeprowadzenia nieodpłatnych badań natężenia hałasu zostanie zaproszona Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna z siedzibą w Wałbrzychu.

3.Słuch w wieku dojrzałym. Działania skierowane do osób dorosłych „Każdy zasługuje na życie pełne dźwięków”. Wykłady dotyczące prawidłowego słyszenia oraz zagrożeń spowodowanych hałasem dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członków Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Wałbrzychu. Wykłady poprowadzi dyplomowany protetyk słuchu.

Podsumowanie kampanii odbędzie się 25 października 2017r. w ramach obchodów Światowego Dnia Osób Niesłyszących.

Osoba odpowiedzialna za realizację programu kampanii Janina Turicka Pełnomocnik Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Zarządzenie nr 105/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wałbrzychu na kadencję 2017-2020

PLIK DO POBRANIA:


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wałbrzychu na kadencję 2017-2020.

PLIKI DO POBRANIA:


      25 LAT WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
       KONFERENCJA NAUKOWA 9 GRUDNIA 2016 ROKU


Program „Transport bez barier”- szkolenie kierowców i konduktorów.

W dniu 24 maja 2016 r., w godz. od 10.00 do 11.30 na terenie zajezdni autobusowej Śląskiego Konsorcjum Autobusowego przy ul. Ludowej 1 d, odbyło się pierwsze szkolenie zorganizowane dla kierowców i konduktorów obsługujących transport miejski w Wałbrzychu.
Szkolenie odbyło się w ramach realizowanego przez Urząd Miejski w Wałbrzychu programu pn.”Transport  bez barier” , którego celem jest dostosowanie usług transportu komunikacji miejskiej do obsługi osób  niepełnosprawnych.
W szkoleniu brali udział kierownik Zajezdni Autobusowej ŚKA Pan Jacek Radka, kierownik Działu Komunikacji Zbiorowej w ZDKiUM Pan Andrzej Welc, główny specjalista w ZDKiUM Pan  Mariusz Kacała, Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Pani Renata Wasąg, Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Pani Dorota Staniszewska kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu.
Uświadamianie i informowanie to cel zaplanowanych spotkań szkoleniowych mających na celu wypracowanie systemu obsługi, który stanie się bardziej przyjazny i dostępny dla mieszkańców  naszego miasta, szczególnie osobom z niepełnosprawnością ruchową, osób niewidomych i starszych.
Szkolenie  obejmowało :
1. Obsługę osób z niepełnosprawnością ruchową szczególnie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
2. Obsługę osób niewidomych i niedowidzących
Szkolenie było okazją do przybliżenia ważnego zagadnienia dotyczącego osób niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników. Aktywnie w program szkoleniowy włączył się
Polski Związek Niewidomych Koło w Wałbrzychu. Prezes wałbrzyskiego Koła Pan Wiesław Świętochowski przedstawił problematykę osób niewidomych i niedowidzących. W szkoleniu uczestniczył Pan Adam Wołczyński mieszkaniec Wałbrzycha osoba niewidoma właściciel Przychodni Rehabilitacyjnej RENOMED. W szkoleniu brały udział dwie osoby korzystające na co dzień z pomocy specjalnie wyszkolonego psa przewodnika.
Podczas szkolenia zostało pokazane w  jaki sposób specjalnie wyszkolony pies pomaga osobie niewidomej w funkcjonowaniu na co dzień. Poruszone zagadnienie miało na celu, przekazanie istotnych informacji dotyczących uprawnień jakie przysługują osobom, którym towarzyszy pies przewodnik lub pies asystent.
Aktywnie w program szkoleniowy włączyło się Stowarzyszenie BARKA psycholog Pani Marta Chrisiudu przekazała ważne informacje  dotyczące problematyki niepełnosprawności, oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym  Koło w Wałbrzychu.
Podczas szkolenia zaprezentowano jak ważne jest w autobusach, rozkładanie platformy dla osób poruszających się na wózku, wykorzystanie funkcji przyklęku, który bardzo ułatwia wejście do autobusu osobom o obniżonej sprawności ruchowej, osobom starszym poruszającym się o kulach ale także i dla rodziców z dziećmi w wózkach.
Szkolenie  miało na celu wyeliminowanie nieprawidłowości i wypracowanie systemu obsługi,który spowoduje znaczącą poprawę usług transportowych w naszym mieście.
Czas na zmiany


Społeczna Kampania Parkingowa ”Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”

Społeczna Kampania Parkingowa ”Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”

Od października do grudnia 2015 r., w Wałbrzychu będzie realizowany program Społecznej Kampanii Parkingowej pod hasłem ”Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”

Patronat honorowy nad kampanią obejmuje Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej.

Kampanię wspiera Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wałbrzychu, wałbrzyskie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, Biuro Komunikacji w Wałbrzychu, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Straż Miejska w Wałbrzychu, Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu, Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Śląskie Konsorcjum Autobusowe w Wałbrzychu.

Celem Kampanii jest zwrócenie uwagi na problem zajmowania przez kierowców „ kopert” miejsc przeznaczonych do parkowania wyłącznie dla pojazdów osób niepełnosprawnych. „Koperta” przez większość kierowców jest kojarzona z ułatwieniem, a nie koniecznością. Nie każdy wie, że miejsca postojowe dla niepełnosprawnych charakteryzuje nie tylko położenie blisko wejścia do sklepu, ale przede wszystkim szerokość, umożliwiająca wyjęcie wózka inwalidzkiego z samochodu.

W ramach programu kampanii, w dniu 16 października 2015 r., o godz.11.00 na terenie Galerii Victoria, odbędzie się konferencja plenerowa na której, zostaną poruszone ważne kwestie dotyczące zmian wprowadzonych, w przepisach prawo o ruchu drogowym.

Podejmowane działania związane będą  z dystrybucją ulotek oraz akcją plakatową.

Na konferencji zostanie zaprezentowany samochód, zakupiony z programu PFRON oraz dotacji z budżetu Miasta dla Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 w Wałbrzychu.

Organizując kampanię parkingową, w naszym mieście chcemy kształtować odpowiedzialną postawę wśród mieszkańców naszego miasta, dążąc do równego traktowania, oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

Działania prowadzone w ramach Kampanii parkingowej, realizowane będą, przy aktywnej współpracy  Urzędu Miasta ze Strażą Miejską oraz Komendą Miejską Policji.

Program społecznej Kampanii został przygotowany przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Wałbrzycha do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

Program będzie miał na celu min.: przekonanie mieszkańców naszego miasta, że oznaczone miejsca parkingowe stanowią bardzo ważny element w codziennym życiu niepełnosprawnych kierowców i znacznie pomagają im, w pokonywaniu wielu przeszkód i barier, które dla pełnosprawnego człowieka nie stanowią  żadnego problemu.

Sporządziła:
Janina Turicka
Pełnomocnik Prezydenta Miasta
do Spraw Osób Niepełnosprawnych


Zajęcia integracyjne w ramach ferii zimowych. „Poznaj Nas”

W ramach podejmowanych działań na rzecz integracji środowiska osób niepełnosprawnych
ze  społecznością lokalną naszego miasta, w naszym mieście w ramach ferii zimowych odbywają się zajęcia integracyjne pn.: ”Poznaj Nas ”. 

W zajęciach biorą udział dzieci, które w czasie ferii zimowych będą korzystać z zajęć organizowanych przez Placówki Wsparcia Dziennego.

Głównym celem zajęć jest zapoznanie dzieci z tematyką niepełnosprawności oraz możliwościach osób z niepełnosprawnością i drzemiących w nich uzdolnieniach.

Cele szczegółowe :

1.Kształtowanie pozytywnych postaw.

2.Przełamywanie barier.

3.Budzenie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka w szczególności osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

4.Rozwijanie zdolności twórczego myślenia i sprawności manualnych.

Zajęcia integracyjne odbywają się na terenie trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej działających w Wałbrzychu: WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu, z siedzibą przy ul. Z. Nałkowskiej, WTZ przy Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10 z siedzibą przy ul Ogrodowej, WTZ przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z siedzibą przy ul. Bohaterów Pracy 1,oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy z siedzibą przy ul. A. Duracza.

Placówki opracowały bardzo ciekawy harmonogram zajęć, który będzie realizowany podczas wspólnych zajęć. W programie zajęcia prowadzone w trzech grupach: ceramicznej, plastycznej i rękodzielnicze. W ramach prowadzonych zajęć będzie można wykonać min.; odlewy gipsowe, robienie biżuterii, makrama - praca ze sznurkiem, praca z masą solną.

Uczestnicy pokażą jak się pracuje w grupie, co można zrobić i w jaki sposób. Każde dziecko będzie miało okazję przejść przez te trzy warsztaty zajęciowe.

 

Integracyjne zajęcia warsztatowe będą miały na celu przybliżenie problematyki niepełnosprawności najmłodszym mieszkańcom naszego miasta, ucząc ich tolerancji, akceptacji, zrozumienia  już od najmłodszych lat. Wspólnie spędzony czas będzie okazją do przełamywania barier, stereotypów i uprzedzeń, które wciąż  jeszcze tkwią o osobach z niepełnosprawnością intelektualną.

 Zajęcia mają na celu szeroko pojętą integrację dzieci ze świetlic środowiskowych z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Współpraca i aktywnie spędzony czas mają przybliżyć dzieciom problem niepełnosprawności, wyzbycie się lęku i uwrażliwienie na innych ludzi.

"Program wyrównywania różnic między regionami II"

Ruszył nabór wniosków do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II". Środki w ramach programu przeznaczone są na wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w których udzielane są świadczenia rehabilitacyjne przez podmiot leczniczy (zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej).

Beneficjentami programu mogą być podmioty , które prowadzą obiekty służące rehabilitacji:

a) organizacje pozarządowe stowarzyszenia, fundacje, związki oraz izby tworzone na podstawie odrębnych przepisów a także osoby prawne działające na podstawie odrębnych przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia- działające na rzecz osób niepełnosprawnych, posiadające statutowy zapis o prowadzeniu takiej działalności- tworzone na podstawie odrębnych przepisów),

b) jednostki samorządu terytorialnego,

c) uczelnie medyczne,

d) zakłady opieki zdrowotnej.

Wnioski o dofinansowanie projektów ze środków PFRON w ramach w/w programu należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
Budynek sektor A pok. 111 (parter)
w terminie do dnia 17 marca 2014 r.

Informacje na temat programu oraz formularz wniosku są dostępne na stronie internetowej: www.umwd.dolnyslask.pl  (zakładka (Nie) pełnosprawni zakładka Programy i zadania). W przypadku pytań kontakt w Wydziałem do Spraw Osób Niepełnosprawnych
tel. 71 7701 41 51

Sporządziła:
Janina Turicka
inspektor w BKSTiSS
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Środki na sprzęt rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych. Warto skorzystać

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że 4 lutego Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę o przystąpieniu do realizacji programu PFRON pn. ”Program wyrównywania różnic między regionami II”.

Środki w ramach programu przeznaczone są na wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w których udzielane są świadczenia rehabilitacyjne przez podmiot leczniczy (zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej).

Beneficjentami programu mogą być podmioty , które prowadzą obiekty służące rehabilitacji:

a. organizacje pozarządowe stowarzyszenia, fundacje, związki oraz izby tworzone na podstawie odrębnych przepisów a także osoby prawne działające na podstawie odrębnych przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia- działające na rzecz osób niepełnosprawnych, posiadające statutowy zapis o prowadzeniu takiej działalności- tworzone na podstawie odrębnych przepisów),
b. jednostki samorządu terytorialnego,
c. uczelnie medyczne,
d. zakłady opieki zdrowotnej.

Wnioski o dofinansowanie projektów ze środków PFRON w ramach programu należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
Budynek sektor A pok. 111 (parter)
w terminie do dnia 17 marca 2014 r.

Informacje na temat programu oraz formularz wniosku są dostępne na stronie internetowej:
www.umwd.dolnyslask.pl   (zakładka(Nie)pełnosprawni zakładka Programy i zadania).
W przypadku pytań kontakt w Wydziałem do Spraw Osób Niepełnosprawnych
tel. 71 7701 41 51

Szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami

Fundacja Eudajmonia z siedzibą we Wrocławiu zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych. Szkolenia odbywają się w 4 transzach w następujących
przedziałach czasowych:

a) grudzień 2013-styczeń 2014
b) marzec - kwiecień 2014
c) czerwiec - lipiec 2014
d) październik- listopad 2014

Wszelkie informacje o realizowanym projekcie dostępne są na stronie www.komputery@eudajmonia.pl
Informacji o szkoleniu w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu udziela:

Janina Turicka inspektor w BKSTiSS Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych
tel: 74 66 55 152 e-mail: j.turicka@um.walbrzych.pl

PLIKI DO POBRANIA:

Społeczna Kampania Parkingowa ”Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”

Od października do grudnia 2015 r., w Wałbrzychu będzie realizowany program Społecznej Kampanii Parkingowej pod hasłem ”Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”

Patronat honorowy nad kampanią obejmuje Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej.  

Kampanię wspiera Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
w Wałbrzychu, wałbrzyskie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, Biuro Komunikacji w Wałbrzychu, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Straż Miejska w Wałbrzychu, Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu, Zarząd Dróg Komunikacji
i Utrzymania Miasta, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Śląskie Konsorcjum Autobusowe
w Wałbrzychu.

Celem Kampanii jest zwrócenie uwagi na problem zajmowania przez kierowców „ kopert” miejsc przeznaczonych do parkowania wyłącznie dla pojazdów osób niepełnosprawnych. „Koperta” przez większość kierowców jest kojarzona z ułatwieniem, a nie koniecznością. Nie każdy wie, że miejsca postojowe dla niepełnosprawnych charakteryzuje nie tylko położenie blisko wejścia do sklepu, ale przede wszystkim szerokość, umożliwiająca wyjęcie wózka inwalidzkiego z samochodu.

W ramach programu kampanii, w dniu 16 października 2015 r., o godz.11.00 na terenie Galerii Victoria, odbędzie się konferencja plenerowa na której, zostaną poruszone ważne kwestie dotyczące zmian wprowadzonych, w przepisach prawo o ruchu drogowym.

Podejmowane działania związane będą  z dystrybucją ulotek oraz akcją plakatową.

Na konferencji zostanie zaprezentowany samochód, zakupiony z programu PFRON oraz dotacji
z budżetu Miasta dla Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 w Wałbrzychu.  
 
Organizując kampanię parkingową, w naszym mieście chcemy kształtować odpowiedzialną
postawę wśród mieszkańców naszego miasta, dążąc do równego traktowania, oraz przestrzegania
praw osób niepełnosprawnych.

Działania prowadzone w ramach Kampanii parkingowej, realizowane będą, przy aktywnej współpracy  Urzędu Miasta ze Strażą Miejską oraz Komendą Miejską Policji.

Program społecznej Kampanii został przygotowany przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Wałbrzycha do Spraw Osób Niepełnosprawnych.  

Program będzie miał na celu min.: przekonanie mieszkańców naszego miasta, że oznaczone miejsca parkingowe stanowią bardzo ważny element w codziennym życiu niepełnosprawnych kierowców
i znacznie pomagają im, w pokonywaniu wielu przeszkód i barier, które dla pełnosprawnego człowieka nie stanowią  żadnego problemu.

 

Sporządziła:
Janina Turicka
Pełnomocnik Prezydenta Miasta
do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Szanowni Państwo

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych z tej okazji przekazuję wyrazy szacunku i podziękowania wszystkim, którzy swoją pracą i postawą społeczną wspierają środowisko osób niepełnosprawnych.

Szczególne podziękowania przekazuję organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób niepełnosprawnych, wolontariuszom i ludziom dobrej woli.

Życzę Państwu zdrowia i samych miłych chwil w życiu codziennym.
Ze strony otoczenia życzliwości oraz wsparcia na każdy dzień.

Dla tych z Państwa, którzy są aktywni zawodowo życzę sukcesów w życiu zawodowym.

Dziękuję wszystkim, którzy angażują się w pomoc osobom niepełnosprawnym służą dobrą radą, akceptacją i życzliwym uśmiechem.

Z wyrazami szacunku

mgr Janina Turicka

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Wałbrzycha

do Spraw Osób Niepełnosprawnych

"Kultura dla wszystkich”

Dnia 11.12.2018r., w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" odbyło się szkolenie dla pracowników instytucji kultury pn.: „Kultura dla wszystkich. Obsługa oraz budowanie oferty dla osób niepełnosprawnościami.”
Organizatorem szkolenia była Fundacja Katarynka oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przy współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Wałbrzycha ds. Osób Niepełnosprawnych. Plan szkolenia uwzględniał trzy moduły:

1. Gość z niepełnosprawnością słuchu,

2. Gość z niepełnosprawnością ruchu,

3. Gość z niepełnosprawnością wzroku.

Szkolenie prowadzone było z niepełnosprawnymi ekspertami, którzy w sposób profesjonalny przybliżyli specyfikę grup o szczególnych potrzebach. Co ważne oprócz teorii były ćwiczenia z zakresu obsługi i komunikacji.

Po szkoleniu odbywały się konsultacje, pomagające dostosować ofertę do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.