Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Rada Programowa „Smart City” oraz Zespoły Zadaniowe wdrażające projekty inteligentnych rozwiązań miejskich

Rada funkcjonuje na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu nadanego Zarządzeniem nr 368/2016 r. Prezydenta Miasta z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Rada Programowa Smart City została powołana w celu doskonalenia współdziałania i wzajemnej integracji systemów oraz procesów infrastrukturalnych, organizacyjnych i społecznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii informatycznych i komunikacyjnych, a co za tym idzie kreowanie Miasta Wałbrzycha jako Smart City. Celem działań Rady Programowej jest wyznaczanie kierunków usprawniania i rozwijania usług miejskich zapewniających realizację potrzeb i rozwiązywanie problemów mieszkańców oraz integrowanie w tym celu procesów związanych z zarządzaniem miastem, wspartych niezbędną technologią innowacyjną.

W skład Rady Programowej zostali powołani:
1. Przewodniczący Rady Programowej - prof. dr hab. Tomasz Nowakowski - Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej,
2. Zastępca Przewodniczącego - Andrzej Kosiór Kierownik Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego UM w Wałbrzychu,
3. Zastępca Przewodniczącego - Robert Szymala - Urbanista Miejski, Kierownik Biura Planowania Przestrzennego UM w Wałbrzychu,
4. Sekretarz - Kamil Orpel – Z-ca Kierownika Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego UM w Wałbrzychu.
5. Do składu Rady Programowej zostali powołani Członkowie:
1) prof. dr hab. Piotra Jurka - Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu,
3) doc. dr inż. Andrzeja Figla - Dziekana Wydziału Technicznego Politechniki Wrocławskiej, Dyrektora ZOD w Wałbrzychu,
4) dr inż. Krzysztofa Lewandowskiego - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Logistyki
Systemów Transportowych Politechniki Wrocławskiej,
5) dr inż. Jana Blachowskiego - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej,
6) Eugeniusza Orłowskiego - Przewodniczącego Rady Gospodarczej Aglomeracji Wałbrzyskiej, Prezesa firmy INFRAINVEST w Wałbrzychu,
7) Marka Mielniczuka - Prezesa Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu,
8) Ryszarda Błażnika - Doradcę Prezydenta d/s Bezpieczeństwa Miasta, Porządku Publicznego i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,
9) Bogusława Rogińskiego - Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu,
10) Piotra Mullera - Kierownika Biura Informatyki Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,
11) Halinę Sawicką - Kierownika Biura Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Wałbrzychu,
12) Jerzego Kalicińskiego – Geodetę Miejskiego, Kierownika Biura Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
6. W skład Rady Programowej wchodzą także Przewodniczący Zespołów Zadaniowych:
1) Zespół Mobilności Miejskiej (ITS):
a) zrównoważony, bezpieczny system transportowy miasta (ITS),
b) dostępność do infrastruktury miejskiej i nowoczesnych technologii teleinformatycznych,
c) elektromobilność, rewitalizacja dworców kolejowych, węzły przesiadkowe,
d) karta aglomeracyjna,
e) infrastruktura oświetleniowa,
2) Zespół Infrastruktury Przestrzeni Miejskiej i Ochrony Środowiska:
a) gospodarowanie przestrzenią miejską, dane przestrzenne, geoinformacja, wdrażanie ustawy krajobrazowej,
b) zarządzanie zasobami naturalnymi, atrakcyjność form przyrody miejskiej,
c) gospodarka niskoemisyjna, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, OZE, technologia LED, termomodernizacja, minimalizacja zanieczyszczeń atmosfery,
d) gospodarka komunalna, infrastruktura miejska, budownictwo, rewitalizacja infrastruktury miejskiej,
e) nowoczesne systemy informatyczne w infrastrukturze miejskiej (gospodarka odpadami, infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna),
f) inwestycje miejskie.
3) Zespół Kapitału Ludzkiego:
a) budowanie kapitału społecznego, warunków życia w mieście umożliwiających kreowanie stylu życia, zachowania i konsumpcji,
b) oferta edukacyjna, kulturalna, zachowania zdrowia oraz sportu, rekreacji i turystyki,
c) partycypacja społeczna, budżet partycypacyjny, inicjatywa lokalna, konsultacje społeczne,
d) wspieranie i współpraca z organizacjami pozarządowymi,
e) zarządzanie publiczne, transparentność działania, jakość i dostępność usług publicznych,
f) komunikacja i zarządzanie placówkami miejskimi,
g) wspieranie programów minimalizujących wykluczenie społeczne, różnice wynikające z odmiennych kultur i narodowości oraz dysfunkcji życiowych i zdrowotnych.
4) Zespół Zarządzania Zasobami Cyfrowymi:
a) koordynowanie i rozwiązywanie na poziomie ogólnomiejskim kwestii związanych ze stosowaniem technologii cyfrowych (infrastruktura, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu),
b) zapewnienie integracji przedsięwzięć dotyczących dostępności do Internetu mieszkańców, biznesu oraz innowacyjnych usług miejskich,
c) płatności miejskie (opłaty za usługi miejskie, usługi urzędowe, płatności kartą miejską),
d) wdrażanie metod integracji i analizy danych pozwalających na zrozumienie informacji, pochodzących z różnych aplikacji używanych przez mieszkańców, w tym informacji udostępnianych przez media społecznościowe,
e) zaplanowanie, wdrożenie i utrzymywanie systemu - Zintegrowane Zarządzanie Miastem Inteligentnym: Norma ISO 37120 A Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS).