Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Rada Rozwoju Gospodarczego

Rada Rozwoju Gospodarczego została powołana Zarządzeniem Nr 648/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 3 września 2019 r. Jest organem konsultacyjno-opiniodawczym Prezydenta Wałbrzycha w zakresie spraw dotyczących sfery gospodarczej Gminy. Zadaniem Rady jest przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy oraz proponowanie kierunku działań na rzecz poprawy otoczenia lokalnych przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego. Posiedzenia Rady odbywają się raz w miesiącu.

skład Rady wchodzi 8 osób, w tym:

I. Przedstawiciele Małych i Średnich Przedsiębiorstw:
1. Andrzej Łoziński (Przewodniczący) - Prezes Zarządu Maxpro CNC Sp. z o.o.
2. Urszula Trzyna (Z-ca Przewodniczącego) - Wiceprezes Zarządu Wałbrzych International Production Sp. z o.o.
3. Jarosław Paska - Dyrektor Finansowy Libertador Sp. z o.o, właściciel Szybu Irena w Wałbrzychu
4. Krzysztof Kaszuba - Dyrektor ds. rozwoju KidsTech Sp. z o.o.
II. Przedstawiciele Uczelni:
1. dr Beata Detyna - Dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego oraz Pełnomocnik Rektora
ds. nauki i studentów PWSZ w Wałbrzychu.
III. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu:
1.Kamil Orpel - Zastępca Kierownika Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski w Wałbrzychu
2.Martyna Dąbrowska - Inspektor Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski w Wałbrzychu
3. Karolina Usarek (Sekretarz) - Inspektor Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski w Wałbrzychu.
Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.