Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi za rok 2015

Sprawozdanie

z wykonania Uchwały Nr LXVIII/699/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) Rada Miejska Wałbrzycha Uchwałą
Nr LXVIII/699/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. przyjęła Program współpracy  Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.

Czytaj dalej.....