Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wpis (lub zmiana) do ewidencji stowarzyszenia zwykłego

Każdy mieszkaniec Polski, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiony praw publicznych ma prawo do tworzenia stowarzyszeń i zrzeszania się w stowarzyszeniach. Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich, mogą tworzyć także cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce.
Stowarzyszenie zwykłe jest zrzeszeniem nieposiadającym osobowości prawnej, powołanym do realizowania określonego celu. Organizację mogą utworzyć co najmniej 3 osoby, uchwalając w tym celu regulamin działalności. Regulamin określa: nazwę stowarzyszenia, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela lub zarząd, który będzie je reprezentował, zasady dokonywania zmian regulaminu, sposób nabycia i utraty członkostwa oraz sposób rozwiązania stowarzyszenia.
Stowarzyszenie zwykłe nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej, prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Dla stowarzyszeń zwykłych, mających siedzibę na terenie Wałbrzycha, ewidencję prowadzi Prezydent Miasta Wałbrzycha.

Jak założyć stowarzyszenie zwykłe?
Grupa co najmniej 3 osób ma wspólne zainteresowania lub cele i postanawia założyć stowarzyszenie zwykłe.
I. Zwołują Zebranie założycielskie, na którym:

 • uchwalają regulamin stowarzyszenia, który określa wszystkie elementy wymagane w art. 40 ust. 2,3,4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach;
 • wybierają władze stowarzyszenia: przedstawiciela lub zarząd;
 • mogą także wybrać organ kontroli wewnętrznej (np. komisję rewizyjną).

II. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
Wniosek do Prezydenta Miasta Wałbrzycha składa i podpisuje przedstawiciel lub wszyscy członkowie zarządu stowarzyszenia.
Miejsce złożenia wniosku - Urząd Miejski w Wałbrzychu - Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego, Biuro Obsługi Klienta ul. Sienkiewicza 6-8 Wałbrzych. Stowarzyszenia zwykłe są zwolnione z opłaty o wpis do ewidencji.

Załączniki do wniosku:

 • lista członków założycieli (co najmniej 3 osoby), zawierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
 • protokół z zebrania założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami;
 • informacja o wyborze przedstawiciela lub zarządu i komisji rewizyjnej (jeśli powołano), zawierająca imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub członków zarządu oraz imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;

Jeżeli wniosek o wpis do ewidencji składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.
- informacja o adresie siedziby stowarzyszenia zwykłego oraz nr telefonu i adres e-mail do kontaktu;
regulamin określający: nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel/cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności: tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje zarządu, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.

Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, np. komisję rewizyjną, określa w regulaminie działalności: tryb jego wyboru, uzupełniania składu, kompetencje.

 • lista członków założycieli,
 • protokół z zebrania założycielskiego,
 • podjęte uchwały,
 • informacja o wyborze przedstawiciela lub zarządu i komisji rewizyjnej (jeśli powołano).

Termin dokonania wpisu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji.
W terminie 7 dni od złożenia wniosku informujemy stowarzyszenie o wpisie do ewidencji lub wzywamy do uzupełnienia braków we wniosku, lub informujemy o złożeniu wniosku do sądu o zakazanie założenia stowarzyszenia.

III. Uzyskanie numerów: REGON I NIP oraz założenie konta bankowego.
REGON - Stowarzyszenie zwykłe składa wypełniony formularz RG-OP w Urzędzie Statystycznym
w Wałbrzychu, ul. Mickiewicza 14, 58-300 Wałbrzych (Śródmieście).
NIP - Stowarzyszenie zwykłe składa wypełniony formularz NIP-2 we właściwym dla siedziby stowarzyszenia Urzędzie Skarbowym (Urząd Skarbowy w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych).
KONTO - w wybranym przez Stowarzyszenie banku.

Wzory dokumentów, z których można skorzystać znajdują się na stronie BIP, poniżej link do strony:
http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/632/12089/wpis-do-ewidencji-stowarzyszenia-zwyklego

Wniosek o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
Jeśli miało miejsce zdarzenie, które uzasadnia zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (np. zmiana regulaminu, zmiana w składzie władz, zmiana siedziby), stowarzyszenie jest zobowiązane złożyć w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia:

 • wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany,
 • protokół z walnego zebrania członków z listą obecności,
 • uchwały walnego zebrania członków,
 • tekst jednolity regulaminu jeśli to on był zmieniany.