Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wykreślenie z ewidencji stowarzyszenia zwykłego

Gdy członkowie stowarzyszenia chcą je rozwiązać, ponieważ organizacja osiągnęła swoje cele, brak woli członków do prowadzenia działalności lub wyczerpały się środki finansowe, należy wykonać poniższe czynności:

I. Rozwiązanie stowarzyszenia

1. Zwołać walne zebranie członków.

2. Podjąć uchwałę, zgodnie z regulaminem, o: rozwiązaniu stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora, przeznaczeniu majątku stowarzyszenia oraz wyznaczeniu miejsca przechowywania dokumentów stowarzyszenia.
W przypadku nie wyznaczenia likwidatora zostaje nim przedstawiciel lub jeśli stowarzyszenie posiada zarząd to członkowie zarządu stowarzyszenia;
3. Sporządzić protokół z walnego zebrania członków wraz z podjętymi uchwałami.
4. Sporządzić listę obecności (art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).
Sporządzone ww. dokumenty likwidator dostarcza w terminie 7 dni od dnia podjęcia ww. uchwał do organu nadzorującego czyli do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego, do Biura Obsługi Klienta ul. Sienkiewicza 6-8, w celu wpisania informacji do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
Po wpisaniu informacji w ewidencji organ nadzorujący w terminie do 7 dni wydaje dokument potwierdzający wpis.

Wzory wymaganych dokumentów do pobrania:

  • zawiadomienie o wszczęciu likwidacji stowarzyszenia,
  • protokół z walnego zebrania członków stowarzyszenia (wraz z uchwałami o rozwiązaniu stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora i przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia oraz wyznaczeniu miejsca przechowywania dokumentów stowarzyszenia,
  • lista obecności na zebraniu.

II. Likwidacja stowarzyszenia
Wyznaczony likwidator podejmuje czynności likwidacyjne:
1. Podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu likwidacji stowarzyszenia, np. na portalu organizacji pozarządowych, w siedzibie organizacji, na stronie internetowej organizacji.
2. Reguluje powstałe w trakcie działalności stowarzyszenia zobowiązania.
3. Opracowuje sprawozdanie finansowe.
4. Pozostały majątek stowarzyszenia przeznacza na cele określone w regulaminie lub w uchwale podjętej w tej sprawie. Koszty likwidacji pokrywane są z majątku stowarzyszenia.

Po zakończeniu czynności likwidacyjnych likwidator składa do organu nadzorującego czyli do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego zawiadomienie
o zakończeniu likwidacji stowarzyszenia zwykłego. Oświadcza, że informacja o likwidacji stowarzyszenia została podana do publicznej wiadomości i zaspokojone zostały wszelkie zobowiązania stowarzyszenia. Organ wpisuje informację o zakończeniu likwidacji stowarzyszenia do ewidencji
w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku i wydaje dokument potwierdzający wpis.

Wzory wymaganych dokumentów do pobrania:
- ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia,
- zawiadomienie o zakończeniu likwidacji stowarzyszenia zwykłego.

Po zakończeniu likwidacji stowarzyszenia i otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wpis w ewidencji likwidator informuje właściwy Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny w Wałbrzychu (zgłoszenie aktualizacyjne - na formularzu NIP-2 w Urzędzie Skarbowym, na formularzu RG-OP w Urzędzie Statystycznym oraz właściwy Bank, w którym organizacja posiadała konto.

Złożenie zawiadomień: o wszczęciu i zakończeniu likwidacji stowarzyszenia zwykłego oraz informacja o wpisaniu likwidacji stowarzyszenia do ewidencji nie podlegają opłacie. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega jedynie wydanie zaświadczenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych na wniosek złożony wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom opracowane wzory dokumentów,z których można skorzystać, znajdują się na stronie BIP, pod linkiem:
http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/632/32585/wykreslenie-z-ewidencji-stowarzyszenia-zwyklego

Do czasu unormowania sytuacji epidemicznej, przed złożeniem wniosku zalecany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny i konsultacje z pracownikami biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego - tel. 74 64 44 717/ 715/711, rewitalizacja@um.walbrzych.pl